Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
Předmluva

S určitým zjednodušením si dovolím konstatovat, že úloha a postavení lékárníka ve společnosti se v průběhu doby téměř nemění. Lékárník byl, je a měl by si i v budoucnu obhájit svou pozici nenahraditelného odborníka, který je schopen poradit a předat jednotlivému pacientovi potřebné informace související s užíváním léků a léčivých přípravků, či s jeho zdravotním stavem - předpokladem by měla samozřejmě být komunikace s léčeným jedincem formou srozumitelnou a důstojnou.
Abychom naplnili své poslání zdravotnického pracovníka, je nezbytné průběžně si doplňovat vlastní odborné vědomosti a poznatky. V současné době jsme totiž svědky zavádění řady nových moderních léčebných postupů, vývoje množství nových účinných látek, používání progresivnějších technologických postupů při výrobě léčiv,... Tento trend ve výsledku znamená mj. i neustále se obměňující sortiment lékárny - ať se již jedná o léky, zdravotnické potřeby či potravní doplňky. Samotné uvádění nových přípravků na trh je zároveň spojeno s nepřeberným množstvím informací, které je nutné vstřebat a dát si do souvislostí se znalostmi již načerpanými.
Česká lékárnická komora si uvědomuje nutnost odborně erudovaných kolegyň a kolegů, jednou z hlavních priorit ČLK je přispět k poskytování vyšší úrovně odborné lékárenské péče. Snažíme se proto spolupracovat s farmaceutickými fakultami a instituty pro další vzdělávání tak, aby pre- i postgraduální forma výuky se co nejvíce přibližovala potřebám lékárnické praxe. Před třemi lety byl zaveden systém celoživotního vzdělávání lékárníků, v jehož rámci jsou pořádány každoročně desítky seminářů a odborných školení, které by měly napomoci rozšířit znalosti účastníků. Průběžně komunikujeme s našimi kolegy v zahraničí a pokoušíme se odhadnout trendy vývoje naší profese při vědomí celospolečenských změn a globalizačních tendencí. Popsané aktivity jsou ale jen prvním krůčkem. Zásadní je skutečnost, vezmou-li za své diskutované záměry jednotliví členové naší stavovské organizace, a pokusíme-li se společně posunout laťku naší profese o něco výše.
Jedním z vhodných pramenů odborných informací je jistě i "SOLUTIO", jehož šesté pokračování je Vám předkládáno k prostudování. Z přehledu příspěvků zařazených do tohoto dílu, se domnívám, že se autorskému týmu pod vedením PharmDr. Jany Peřinové podařilo připravit tematicky vyváženou publikaci - zasloužená pozornost je v příručce věnována poradenské činnosti v lékárnách a s tím souvisejícímu dalšímu vzdělávání farmaceutů a farmaceutických laborantek, čtenář má příležitost dozvědět se více o zajímavostech z historie svého oboru, inspirativní bude určitě i příspěvek věnovaný zálibě - sbírce námětové filatelie jednoho z našich kolegů.
Rád bych kolektivu autorů a firmě Medon s.r.o. vyjádřil naše poděkování za přípravu a vydání této užitečné pomůcky.
PharmDr. Lubomír Chudoba
Viceprezident, Česká lékárnická komora