Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Samoléčení

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Evropská unie schválila jednotnou klasifikaci léčiv, která platí od 1.1.1993 a definuje dvě kategorie léků: ty, které podléhají lékařskému předpisu, a ty, které mu nepodléhají. V podstatě je vyjádřeno, že všechny léky jsou dostupné bez lékařského předpisu, nenaplňují-li některá kritéria (daná směrnicí č. 92/26/EEC), která podmiňují jejich vydávání pouze na lékařský recept:
a) Mohou představovat přímé či nepřímé nebezpečí pro pacienta, dokonce při správném užití, pokud se užívají bez lékařského dohledu.
b) Jsou často a v široké míře používány nesprávně, což může představovat ohrožení života.
c) Obsahují látky či přípravky, jejichž působení nebo vedlejší účinky vyžadují další šetření.
d) Jsou běžně lékařem předepisovány pro parenterální aplikaci.
Léky obsahující nové léčivé látky jsou zařazeny do kategorie léků vázaných na lékařský předpis na dobu prvních pěti let po udělení licence.
I přes výše uvedenou směrnici, kterou přijaly a do své legislativy zařadily všechny členské státy EU, jsou mezi jednotlivými státy významné rozdíly v této oblasti. Existuje řada tzv. otevřených otázek, které by měly být do budoucna vyřešeny:
 • Jasná klasifikace léků vázáných na lékařský předpis a bez lékařského předpisu.
 • Předpokládá se dále nárůst účinných látek i indikací, které budou legálně klasifikovány jako vhodné pro samoléčení.
 • Vytvoření mezinárodního klasifikačního statutu.
  V praxi by to znamenalo, že jestliže v jedné zemi dojde k uznání léku jako non prescription, pak automaticky by měl být uznán i v ostatních státech EU.
 • Snahou je harmonizace evropského trhu s OTC léky, který by napomohl k získání non-prescription statutu v celé Evropě.
 • Očekává se, že bude vytvořen předpis, který by ještě ve větší míře byl nápomocen sjednocení legislativy na trhu OTC léků.
  Komunikace
  Významnou součástí samoléčení je komunikace. Jako potřebné se jeví vytvořit hlavní zásady, podle kterých by se zvýšila srozumitelnost letáků.
  Důležitou součástí komunikace je také oblast veřejné reklamy. Od 1.1.1993 je reklama léčivých přípravků v zemích EU upravena směrnicí (Council Directive 92/28/EEC of 31 March 1992 on the advertising od medicinal product for human use), která určuje, že v principu je povolena reklama na OTC léky ve všech médiích, ale musí splňovat určité podmínky:
 • Výrobek musí být jasně definován jako léčivý přípravek.
  Reklama musí obsahovat:
 • název přípravku,
 • informace nezbytné pro správné užívání přípravku,

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10