Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Samoléčení

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jestliže se předpokládá, že i v České republice bude neoddělitelnou součástí lékové politiky samoléčení za použití OTC léků, pak je nezbytné stanovit možnosti úhrad, preskripce, včetně vytvoření seznamu OTC léků.
Jako zcela nedostačující se jeví vzdělání veřejnosti v oblasti zdravotní výchovy ve vztahu k lékům. V České republice byla věnována velká pozornost této problematice, o čemž svědčí mino jiné i návrh koncepce zdravotní výchovy o lécích vypracovaných prameny FaFUK v letech 1985-90. V současností ve světě je zaznamenán přímo boom aktivit ve vztahu ke zdravotní výchově a lékům u veřejnosti. Nejvíce se používá termín health promotion (což znamená podpora zdraví). Při Evropské unii byla vytvořena pracovní skupina, která by se problematikou health promotion ve vztahu k profesi lékárníka měla zabývat. Velká Británie v tomto směru má vedoucí postavení.
Jak vyplývá z materiálů EU, WHO a FIP, farmaceut by měl být aktivně zapojen do tohoto procesu a zdravotní výchova (health promotion) by měla být neoddělitelnou součástí profesionální role farmaceuta.
Zpracovali:
PharmDr. Lenka Práznovcová, Ph.D.
Prof. RNDr. Jan Solich, CSc.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10