Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Předmluva

Vývoj společnosti a tedy i jednotlivých vědních oborů závisí v dnešní době na schopnosti správně se orientovat v záplavě nových informací. Kvalita vysokoškolsky vzdělaného pracovníka, tedy i farmaceuta, spočívá mimo jiné i v tom, že u dostupných informačních zdrojů umí posoudit jejich závažnost pro praxi a jejich dopady pro rozvoj oboru. Nutnost kritického posouzení všeho nového vyplývá i ze známého faktu, že suma poznatků se každých 7 - 10 let zdvojnásobuje. Význam nových poznatků ve zdravotnictví v oblasti léků a jejich aplikací je vzhledem k dopadu na lidské zdraví závažný. O nových faktech souvisejících s preskripcí léků a také jejich kombinacemi s jinými přípravky či potravinami, musí být informován nejen lékař a farmaceut, ale také, a to ne v poslední řadě, pacient. Je tedy povinnosti lékárníka, aby ve své každodenní činnosti předával v rámci dispenzace léků i dostatek potřebných informací důležitých pro uživatele.
Pro splnění těchto úkolů se snaží Universita Karlova - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové vychovávat odborně zdatné pracovníky, jak v pregraduální výuce - především ve studijním programu farmacie, tak i v akreditovaných postgraduálních oborech. Osnovy studijních programů jsou cílevědomě měněny a to tak, aby odpovídaly kritériím Evropské asociace farmaceutických fakult, požadavkům praxe, ale i vývojovým trendům v jednotlivých oborech. Snažíme se, aby ve výuce nepřevažoval prakticismus, ale aby naši studenti získávali základní poznatky, které budou rozvíjet ve své celoživotní profesionální praxi.
Myšlenka společnosti Medon s.r.o navázat v r. 1996 na tradici tabulek pro lékárníky, které u nás v dřívějších letech vycházely, ale i využít současných zkušeností ze zahraničí a začít vydávat SOLUTIO se ukázala nanejvýš správnou a pro praxi velmi užitečnou. Při realizaci tohoto záměru bylo možno vycházet i ze zkušeností celé řady vysokoškolských učitelů (prof. Solich, prof. Smečka, Doc. Hartlová a další), kteří se ve své profesionální praxi vždy snažili zajistit šíření nových poznatků do lékárenského terénu. Jsem rád, že někteří z nich jako spolupracovníci Solutio ve svém díle pokračují.
Pátý svazek Solutio, který nese označení 2000/2001, přináší další informace pro poradenskou činnost lékárníka, ale i velmi důležitý přehled o kombinaci protiinfekčních léků, enzymoterapii či o Doplňku Českého lékopisu, který vychází z publikovaných a pro Českou republiku závazných doplňků Evropského lékopisu. Přínosem budou bezesporu i přehledy z oblasti veterinární farmacie či latinských výrazů používaných v současné farmaceutické praxi, přehled akronym a zkratek v klinických studiích či aktuální přehledy z oblasti právních předpisů.
Každý obor má svoji historii, na kterou je pyšný a ze které čerpá poučení i do budoucnosti. Z toho hlediska lze kladně hodnotit i fundovaný pohled do lékárenské minulosti a praxe, tak jak byl zpracován v rámci jedné kvalifikační práce na naší fakultě.
I farmaceuti mají své koníčky, některé z nich mají vztah k oboru. Znám řadu kolegů, kteří mají cenné sbírky poštovních známek s tématikou léčivých rostlin, znám další uznávané enology (vinařské odborníky) s hlubokými znalostmi, kteří vlastní špičkové vinotéky. Z toho pohledu bude jistě zajímavý i příspěvek o poštovních známkách s farmaceutickou tématikou.
Za velmi praktický pak považuji rejstřík, který usnadní orientaci ve všech pěti svazcích Solutia, které mají již téměř 1800 stran.
Věřím, že zkušená redakční rada pod vedením PharmDr. Jany Peřinové a díky iniciativě Medon s.r.o. využije nejen svých zkušeností, ale i širokého autorského kolektivu k tomu, aby se řada Solutií stala nepostradatelnou pomůckou v každodenní praxi i životě lékárníka.
Závěrem dovolte konstatování, že budoucnost farmacie bude taková, jak pracovníci v této oblasti budou zvládat a realizovat nové poznatky vědy, jak se jim podaří začlenit tento obor do systému zdravotnických služeb, jak se jim podaří přesvědčit odbornou veřejnost o jejich nezbytnosti a nezastupitelnosti. Naším společným cílem je tedy vysoká prestiž oboru, vysoká společenská prestiž lékárníka a s tím související vysoká odbornost všech pracovníků zde působících.
Doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.
Děkan Farmaceutické fakulty University Karlovy, Hradec Králové, listopad 2000