Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Rigorózní řízení

1
2
3
Čl. 6
Náhrada nákladů
1. Náhradu nákladů spojených s používáním zařízení a informačních technologií a s poskytováním konzultací akademickými pracovníky v souvislosti se zpracováním rigorózní práce a s přípravou na rigorózní zkoušku hradí uchazeč, pokud nabídku služeb přijme.
2. Využívání těchto služeb uchazečem je zpravidla založeno na smlouvě; její součástí je i výše náhrady nákladů za tyto služby, kterou stanoví děkan svým opatřením.
3. Náklady spojené s promocí a s ozdobným provedením diplomu hradí uchazeč, pokud nabídku služeb přijme. Výši náhrady těchto nákladů stanoví rektor.
4. Přijetí a posuzování přihlášky, hodnocení rigorózní práce a konání rigorózní zkoušky se pro účely náhrady nákladů považují za výkony vzdělávací činnosti.
Čl. 7
Přechodná, společná a závěrečná ustanovení
1. Disertační práce obhájená podle § 22 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, nebo podle zákona o vysokých školách, resp. rigorózní zkouška vykonaná podle § 22 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, nebo státní doktorská zkouška vykonaná podle zákona o vysokých školách, může být komisí uznána jako rigorózní práce, resp. ústní zkouška, podle tohoto řádu; pokud byla obhájena, resp. složena, v rámci postgraduálního studia podle § 22 odst. 2 zákona č 1š2/1990 Sb., o vysokých školách nebo studia v doktorském studijním programu zahájeného před 1. lednem 1998, jako rigorózní práce, resp. ústní zkouška, podle tohoto řádu se uzná, v tomto případě se náhrada nákladů nevyžaduje. Na fakultě lze konat státní rigorózní zkoušky, má-li fakulta vnitřní předpis upravující podrobnosti v souladu s tímto řádem a splňuje-li podmínky stanovení v § 98 odst. 2 zákona o vysokých školách.
2. Tento řád nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 1999/2000.
Komise pro rigorózní řízení (PharmDr.) na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové

Vědní obor:předseda
FarmakognosieDoc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.
Bioorganická chemieProf. RNDr. Karel Waisser, DrSc.
Farmakologie a toxikologieProf. MUDr. Zdeněk Fendrich, CSc.
Farmaceutická technologieDoc. RNDr. Miroslav Mužík, CSc.
GerontofarmacieDoc. RNDr. Ing. Stanislav Ďoubal, CSc.
Farmaceutická chemieDoc. RNDr. Jiří Hartl, CSc.
Toxikologie přírodních látekProf. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.
Kontrola chemický léčivDoc. RNDr. Jiří Klimeš, CSc.
Klinická farmacieDoc. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
Sociální farmacie - lékárenstvíProf. RNDr. PhMr. Jan Solich, CSc.

Tab. 1


Farmaceutická fakulta VFU v Brně
Rigorózní řízení bude zahájeno v r. 2001. Zájemci nechť se informují písemně na děkanátě fakulty.

1
2
3