Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Rigorózní řízení

1
2
3
Státní rigorózní zkouška
1. Rigorózní zkouškou má uchazeč prokázat, že má hlubší vědomosti ve zvoleném vědním oboru a jeho širším základu, že ovládá základní metody vědecké práce, že je způsobilý si osvojovat nové poznatky vědy a praxe, kriticky je hodnotit a že je schopný získané vědomosti aplikovat tvořivým způsobem.
2. Rigorózní zkouška se skládá z ústní zkoušky a z obhajoby rigorózní práce. Koná se před komisí.
3. Komise se skládá z předsedy a nejméně dvou dalších členů. Komisi jmenuje po schválení Vědeckou radou fakulty děkan fakulty pro každý vědní obor, z kterého se na fakultě vykonávají rigorózní zkoušky. Předsedou komise je profesor nebo docent fakulty, ostatní členové mohou být jmenování z vědeckých pracovníků fakulty i z pracovníků mimofakultních.
4. Písemná práce se vypracovává na téma ze zvoleného vědního oboru, které uchazeč dohodne s předsedou zkušební komise pro státní rigorózní zkoušku.
5. Po dobu zpracování rigorózní práce je uchazeč veden školitelem, kterého navrhuje předseda zkušební komise z řad profesorů, docentů a vědeckých pracovníků fakulty a jmenuje děkan fakulty po projednání ve vědecké radě fakulty.
6. Předseda komise může povolit, aby jako písemná práce byla přijatá i jiná práce uchazeče (soubor publikovaných prací, diplomová práce), pokud splňuje příslušné podmínky.
7. Předseda komise určí na posouzení písemné práce nejméně jednoho oponenta z členů komise. Oponent je povinný předložit posudek písemně a výslovně uvést a odůvodnit, má-li práce stanovenou úroveň nebo že stanovené požadavky nesplňuje.
8. Komise na základě posudků oponenta (oponentů) rozhodne, přijme-li písemnou práci nebo ji vrátí uchazeči k přepracování.
9. Je-li písemná práce přijata, předseda komise určí termín státní rigorózní zkoušky nejpozději třicet dní před jejím konáním a termín uchazeči oznámí.
10. Zkoušky se konají dvakrát do roka a to v měsíci dubnu a listopadu.
11. Ústní zkoušku vykonává uchazeč ze zvoleného vědního oboru.
12. Ústní zkouška včetně obhajoby rigorózní práce nemá trvat déle než jednu hodinu. Je veřejná.
13. O výsledku rigorózní zkoušky rozhodují členové komise na neveřejném zasedání. O výsledku se hlasuje zdvihnutím ruky. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Výsledek hlasování vyhlásí předseda veřejně.
14. Státní rigorózní zkouška je klasifikována "prospěl", "neprospěl". Klasifikaci "prospěl" komise stanoví tehdy, složí-li uchazeč ústní zkoušku a obhájí-li rigorózní práci.
15. O průběhu rigorózní zkoušky a výsledku hlasování se vyhotoví zápis, který podepíše předseda komise a všichni přítomní členové komise.
16. Ústní zkoušku a obhajobu rigorózní práce lze opakovat jen jednou, nejdříve za šest měsíců. V případě neúspěchu v jedné části rigorózní zkoušky, lze opakovat jen neúspěšnou část.
Čl. 5
Vydání diplomu
Uchazeči po vykonání rigorózní zkoušky přizná Univerzita Karlova akademický titul a vydá diplom způsobem stanoveným rektorem.

1
2
3