Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Rigorózní řízení

1
2
3
Univerzita Karlova v Praze
Rigorózní řád farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a podle čl. 25 Statutu Farmaceutické fakulty v Hradci Králové usnesl na tomto Rigorózním řádu Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, jako jejím vnitřním předpisu:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tento řád upravuje postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která není součástí studia (dále jen státní rigorózní zkouška), podrobnosti o konání těchto zkoušek na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové, jejich průběh a hodnocení, jakož i náhradu nákladů spojených s těmito zkouškami a přípravou na ně.
Čl. 2
Konání státních rigorózních zkoušek na fakultě
Rigorózní zkoušku na fakultě lze konat podle § 46 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále zákon o vysokých školách). Na fakultě lze konat rigorózní zkoušku v oblasti farmacie, po jejímž vykonání se podle čl. 2 odst. 1 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy v Praze uděluje akademický titul "doktor farmacie" (ve zkratce "PharmDr." uváděné před jménem). Na fakultě lze konat rigorózní zkoušku a udělovat příslušný akademický titul i v jiné oblasti studia, než je uvedeno v čl. 2 odst. 1 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy v Praze, a to za podmínky, že fakulta uskutečňuje magisterský studijní program, v rámci jehož akreditace bylo rozhodnuto o oprávnění udělovat příslušný akademický titul uvedený v čl. 2 odst. 1 písm. a), b), c), d), nebo e) téhož řádu a má oprávnění konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem v oboru v dané oblasti.
Čl. 3
Podávání přihlášek
1. Přihlášku k rigorózní zkoušce může podat uchazeč, který: absolvoval magisterský studijní program a získal titul "magistr" podle § 46 odst. 4 zákona o vysokých školách, získal titul "magistr" podle § 21 odst. 2 nebo § 43 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, pokud nezískal titul "doktor" podle § 22 téhož zákona.
2. Přihláška musí být podána na předepsaném formuláři, doplněna o ověřené kopie vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, stručný životopis, osvědčení o státním občanství; cizinci předloží osvědčení o cizí státní příslušnosti. Absolventi zahraničních vysokých škol předloží doklad o nostrifikaci. Součástí přihlášky je sdělení názvu a základní osnovy zamýšlené rigorózní práce.
3. Náležitosti přihlášky a výše náhrady jsou zveřejněny na úřední desce fakulty.
4. Přihláška se doručuje fakultě.
5. Přihlášku posuzuje předseda příslušné zkušební komise (dále jen "komise").
6. Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn nebo neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, má se za to, že přihláška nebyla podána.
7. Nelze-li na fakultě konat rigorózní zkoušku v oblasti studia, ve které uchazeč získal titul "magistr", fakulta uchazeči přihlášku vrátí s příslušným vysvětlením.
8. Fakulta do 60 dnů od doručení přihlášky sdělí uchazeči bližší podrobnosti o konání a požadavcích k rigorózní zkoušce a o pravidlech používání zařízení a informačních technologií potřebných k přípravě k této zkoušce; do této lhůty se nezapočítává doba související s přijímáním přihlášky podle odst. 6.
Čl. 4

1
2
3