Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

1
2
3
4
5
6
7
8
 • umožňuje reprezentovat evropské farmaceutické vědy v celosvětovém měřítku
 • poskytuje jednotlivým vědcům místo k výměně informací, k setkávání odborníků a k rozvoji výzkumných aktivit
 • plán usiluje, aby se časopis EUFEPS "Evropský žurnál farmaceutických věd" stal vedoucím vědeckým časopisem v Evropě
 • chce přispívat k vytváření optimální politiky v oblasti výzkumu, vývoje, regulace a využití léčiv
 • snaží se rozpoznávat potřeby ve výzkumu a jeho vědeckých metodách a podporovat vzdělávání a výzkumnou praxi
 • otevřít vztahy mezi organizacemi zabývajícími se farmaceutickým výzkumem a zdravotnickými organizacemi a pro vědce vytvořit prostředí soutěživosti i spolupráce
 • strategický plán rozvoje směřuje k vybudování EUFEPS jako schopné, spolehlivé a finančně nezávislé organizace.  Obr. 1

  Evropská asociace nemocničních lékárníků
  Od r. 1998 je ČFS řádným členem Evropské asociace nemocničních lékárníků (EAHF). Tato organizace se stala význačným fórem nemocničních lékárníků evropských zemí. Pravidelných akcí se zúčastňují i členové sekce nemocničních lékárníků ČFS. Pro ně je členství zdrojem odborných informací i zkušeností z oblasti organizace nemocničních lékáren.
  EuroPharm Forum
  Významnou organizací je EuroPharm Forum, pracující pod záštitou WHO. V letech 1996-2000 měla ČFS v této organizaci statut partnera. Řádným členem je po dohodě s vedením EuroPharm Forum nyní Česká lékárnická komora, ČFS bude s EuroPharm Forem spolupracovat prostřednictvím kanceláře WHO v Praze.
  Pro lékárníky a další oblasti farmacie je tato organizace významná tím, že organizuje a podporuje řadu celospolečenských zdravotnických programů, které se významně dotýkají i farmaceutů. Jsou to např. služby pro nemocné s astmatem, péče o diabetiky, zvládnutí hypertenze, boj proti kouření, prevence AIDS (HIV) a další. EuroPharm Forum pracuje od r. 1992 na základě realizací společných iniciativ národních společností v Evropě a Světové zdravotnické organizace (WHO). EuroPharm Forum tvoří 34 členských zemí. Je financováno z podpory WHO, členských poplatků a z vnějších zdrojů. Dvakrát ročně vydává zpravodaj a informace o svých aktivitách.
  EuroPharm Forum podporuje principy Soluňské deklarace podepsané v r. 1993, podle kterých mají být léky vydávány pouze v lékárnách, odděleně léky na předpis a léky volně prodejné. Lékárnu řídí farmaceut bez ekonomické závislosti na ostatních zdrojích.
  EuroPharm Forum podporuje rozvoj farmacie v zemích střední a východní Evropy a napomáhá k jejich úplné integraci v rámci budoucí sjednocené Evropy.
  Další mezinárodní aktivita ČFS
  Řada členů ČFS je ve významných funkcích v zahraničních a mezinárodních společnostech (ESCP, ISOPP, EUFEPS, FIP) a v jejich odborných sekcích.
  Mezinárodní spolupráce a aktivita je navázána i v jednotlivých odborných sekcích ČFS. Významné zahraniční kontakty udržují sekce klinické farmacie, sekce sociální farmacie, sekce historie farmacie a další. Pořádají akce s pozvanými zahraničními odborníky a jejich členové se prezentují v zahraničí. Sekce organizovaly v ČR i významná mezinárodní sympozia.
  S farmaceutickými společnostmi sousedních států, Polskem, Maďarskem, Německem, Rakouskem a dalšími udržujeme vzájemnou výměnu účastníků pozvaných na národní sjezdy a vědecké dny.
  Účast ČFS spolu s ČLK na zasedání předsedů farmaceutických společností a prezidentů lékárnických komor zemí střední a východní Evropy ve Varšavě 23.-25.3.2000 znamenala obnovení spolupráce s Polskou farmaceutickou společností. Výsledná deklarace zabývající se farmacií ve střední a východní Evropě byla podepsána delegáty sedmnácti zúčastněných zemí a potvrzena oficiálními mezinárodními farmaceutickými federacemi. Toto jednání navazovalo na VIII. sympozium historie farmacie a všeslovanský kongres farmacie konaný v Poznani a ve Varšavě 22.- 24.9.1999. Účastníci konference diskutovali o současných problémech farmacie ve střední a východní Evropě. Plně se shodují, že farmaceutická praxe by měla být v celé Evropě pokud možno jednotná. Přijímají principy předešlých deklarací ze Soluně, Kodaně, deklarace EuroPharm Forum, Budapešti, Poznaně a Varšavy. Varšavská deklarace 2000 stanoví že:

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8