Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

1
2
3
4
5
6
7
8
Mezi informacemi pro lékárníky nechyběly v obsahu předešlých vydáních "SOLUTIA" ani informace a články o České farmaceutické společnosti. V tomto vydání se pokusím informovat
Farmaceutická společnost v českých zemích
Na formování farmaceutické profese měla vliv nejen geografická poloha našich zemí, ale i politická situace, ekonomické postavení a hlavně vzdělanost našich lékárníků, možnosti jejich univerzitního studia i postgraduálního vzdělávání. 19. února 2001 si připomeneme 130. výročí založení Spolku lékárníků českých, který se v roce 1875 přeměnil na Farmaceutickou společnost s cílem podporovat nejen zájmy lékárnického stavu, ale hlavně odbornost a s farmacií související vědy. Tato Společnost přečkala první světovou válku, po které začala dokonce vydávat svůj časopis. Další odborná činnost byla narušena druhou světovou válkou, jejíž výsledek předznamenal další vývoj naší farmacie. Po únoru 1948 sleduje vývoj naší farmacie směr nového politického a společenského zřízení. V evropském regionu dochází k rozdělení ekonomických systémů, k odlišnému systému vlastnictví lékáren a financování farmaceutických služeb vlivem rozdílnosti zdravotnických systémů v zemích tzv. západní a východní Evropy. Od konce osmdesátých let, kdy došlo v Evropě k zásadním politickým a ekonomickým přeměnám v zemích tzv. východního bloku, se situace v evropském regionu začíná z ekonomických i praktických důvodů vyvíjet směrem k unifikaci systémů ve všech oblastech, tedy i ve zdravotnictví a ve farmacii. Urychluje to i snaha České republiky o vstup do Evropské unie. S tím souvisí i oficiální podpora těchto snah naší státní správou, kdy se postupně v tomto smyslu mění nejen zdravotnická a farmaceutická legislativa, ale i praktická činnost farmaceutických institucí a jejich orientace. Vidíme to v oblasti farmaceutického vzdělávání, odborné a vědecké činnosti, ale předně v praktické činnosti v oboru farmaceutické výroby, distribuce i lékárenství. Prakticky všechny instituce z výše zmíněných oblastí se zapojily do činnosti v rámci již existujících nebo nových evropských a mezinárodních asociací a společností.
Česká farmaceutická společnost měla v tomto smyslu úlohu ulehčenu tím, že mezinárodní spolupráce a udržování kontaktů v minulosti již existovalo, nyní jde spíše o navázání kontaktů nových a o spolupráci s nově vzniklými organizacemi a jejich vedením.
Mezinárodní farmaceutická federace
Nejdéle se patrně datuje členství ve významné Mezinárodní farmaceutické federaci (FIP), kde jsme se v r. 1912 stali mimořádným členem a od r. 1924 řádným členem této organizace. Dnes tato největší federace farmaceutů téměř z celého světa sdružuje farmaceutické společnosti z 95 zemí a pro evropský region se stala důležitou profesní organizací.
FIP vydává řadu závažných oficiálních dokumentů, které se stávají závaznými ustanoveními v mnoha členských zemích. Dokumenty jsou formulované jako ustanovení nebo prohlášení k různým oblastem farmaceutické činnosti. V roce 2000 FIP vydala ustanovení o zásadách farmaceutického výzkumu v pediatrii, správné praxe farmaceutického vzdělávání, doporučení v oblasti překonávání rezistence na antimikrobiální látky, navazující na rezoluci WHO z r. 1998. Spolu se Světovou lékařskou asociací připravuje FIP zásady pracovního vztahu mezi lékaři a farmaceuty při terapii léčivy.
Problematikou falšovaných léčiv se zabývá dokument přijatý v r. 1999, který stanoví i povinnosti národních farmaceutických organizací a jednotlivých farmaceutů v boji proti podvrženým lékům. Další užitečný dokument se týká chybné preskripce léčiv v léčebném procesu. Uvádí kategorie chyb a dává doporučení pro poskytovatele léčebné péče pro zlepšení při výrobě, objednávání, označování, dispenzaci a používání léků.
Společným dokumentem FIP a IFPMA z r. 1999 je ustanovení o zajišťování kvality a bezpečnosti léků pro ochranu pacientů. Je výsledkem společného úsilí Mezinárodní farmaceutické federace (FIP) a Mezinárodní federace společností farmaceutických výrobců (IFPMA) zajistit dobrou kvalitu a ověřenou bezpečnost a účinnost léků.
Dokument o zodpovědném samoléčení byl podepsán v r.1998 společně FIP a WSMI (World Self-Medication Industry) jako návod pro bezpečné a účinné používání léků, které nejsou na lékařský předpis.
Ustanovení o lékárenské péči přijatý v r. 1998 je určen jako návod pro farmaceuty a národní organizace zdravotní péče, kteří ve svých zemích začínají realizovat farmaceutické služby v širším měřítku.
Problematikou generické náhrady se zabývá dokument přijatý v r. 1997, kdy FIP podporuje za daných, dobře definovaných podmínek způsoby náhrady léků jinými léčivy.
Správnou praxi v oblasti darovaných léků řeší pravidla vydaná v r. 1997, týkající se převážně léků poskytovaných darem do různých zemí po přírodních a jiných katastrofách. V roce 1997 byla vydána i nová verze etického kodexu FIP. Ve stejném roce byla podepsána historická společná deklarace o úloze farmaceuta v boji proti AIDS.
Odborné úlohy farmaceuta při samoléčení a jeho principy byly přijaty Radou FIP v r. 1996. V tomto roce bylo významné i přijetí standardů pro kvalitu lékárenských služeb, které navazovaly na mezinárodní pravidla Správné lékárenské praxe z r. 1993. Tato pravidla byla zveřejněna v překladu i v časopise naší společnosti Česká a slovenská farmacie. V r. 1997 byly tyto standardy lékárenské péče přijaty WHO.
Některé z výše popsaných dokumentů byly přeloženy a zveřejněny i u nás, většina z nich je dostupná v anglické, německé, francouzské a španělské verzi na internetových stránkách FIP.
Evropská federace pro farmaceutické vědy
V rámci evropského regionu je naše farmaceutická společnost jedním z 15 evropských společností, které založily v září v r. 1991 ve Štrasburku Evropskou federaci pro farmaceutické vědy. Tehdy podepsali předsedové České i Slovenské farmaceutické společnosti za přítomnosti prezidenta parlamentu Rady Evropy historickou zakládací listinu (viz. obr.) Dnes sdružuje tato federace již 25 společností z 23 zemí Evropy. Hlavním posláním je podpora v oblasti farmaceutických věd, mezinárodní spolupráce jednotlivých členských společností a výměna informací formou kongresů, které EUFEPS pořádá, nebo nad kterými přebírá záštitu. Jsou to nejen akce mezinárodní ale i sympozia a konference v rámci národních společností. EUFEPS významně podporuje publikační aktivity, vydává vlastní impaktovaný vědecký časopis "European Journal of Pharmaceutical Sciences" a národním členským společnostem poskytuje pravidelně vydávaný informační zpravodaj.
Společnost vyhlásila "Strategický plán EUFEPS 1998 - 2002". Má sloužit k rozvoji farmaceutických věd s cílem inovace lékového výzkumu v Evropě. Federace má zastupovat zájmy vědců ve výzkumu a vývoji léčiv, ale i v oblasti předpisů a lékové politiky.
 • strategický plán rozvíjí spolupráci mezi národními a regionálními evropskými společnostmi v oblasti farmaceutických věd
 • podporuje spolupráci s jinými farmaceutickými a zdravotnickými organizacemi v Evropě

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8