Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Problematika kombinace protiinfekčních léčiv

1
2
3
4
3.1. Potrava snižuje vstřebávání protiinfekčních léčiv

128/ ampicilin, PNC - V; oxacilinpodat do 1hod. ped jdlem a 2h. po jdle
129/ azitromycin(↓ a o 50 %); podat do 1 hod. ped jdlem a 2h. po jdle
130/ cefaklorkles cmax a prodluuje se tmax , ale biologick dostupnost se nemn, nen doporuovno brt nalano
131/ cefalexinkles cmax a prodluuje se tmax , ale biologick dostupnost se nemn, doporuuje se brt ped jdlem a v ppad GIT nesnenlivosti s jdlem
132/ didanosinnestabiln v kyselm prosted
133/ doxycyklinklinicky nevznamn snen; doporuuje se brt s malm mnostvm jdla pi drdn GIT
134/ isoniazidpodat do 1 hod. ped jdlem a 2h. po jdle; pozor v dokumentech AISLP doporuovno podvat s jdlem!!!
135/ linkomycinpodat do 1 hod. ped jdlem a 2h. po jdle (nen u klindamycinu)
136/ rifampicinpodat do 1 hod. ped jdlem a 2h. po jdle; pozor v dokumentech AISLP doporuovno podvat ped jdlem!!!; potrava mrn sniuje biol. dostupnost A
137/ teracykliny 1. generacedoporuuje se podvat s malm mnostvm jdla pro snen GIT pot
138/ zalcitabinpodat nalano
139/zidovudinvliv jdla nen jist; o 50 % kles cmax , ale biologick dostupnost se nemn; lpe podat nalano, ale pro prevenci nauzey podat s jdlem

Tab. 7


3.2. Potrava zvyšuje vstřebávání protiinfekčních léčiv

140/ cefuroxim axetilut po jdle
141/ griseofulvinvstebvn zlepuje tun jdlo, uvat pi jdle, zapjet mlkem
142/ itrakonazol(ut ped nebo po jdle), vznamn vliv
143/ ketokonazolnejist vliv; jsou i opan zprvy; doporuuje se podvat s jdlem
144/ saquinavirut pi jdle
145/ sulfonamidynen uveden vliv jdla, ale doporuuje se uvat pi jdle

Tab. 8


3.3. Potrava neovlivňuje vstřebávání protiinfekčních léčiv

146/ amoxicilin, co-amoxiklav
147/ aciklovir
148/ famciklovir
149/ fluorochinolony
150/ flukonazol
151/ klindamycin;v jinch zdrojch nen omezen, ale v AISLP doporuovno podat do 1hod. ped jdlem a 2h. po jdle

Tab. 9


3.4. Interakce s alkoholem

152/ cefamandol, cefotetan, cefoperazon"disulfiramov inek" maj cefalosporiny s metyltetrathiolozolethiovm postrannm etzcem
153/griseofulvinpotenciace inku alkoholu, ↑ riziko psychickch poruch
154/ isoniazid↑ toxicitu A
155/ metronidazol"disulfiramov inek"
156/ sulfonamidypotenciln "disulfiramov inek"

Tab. 10


4. Interakce léčiv zvyšující terapeutickou hodnotu
Mezi interakce, jejichž výsledkem je zvýšení terapeutické hodnoty kombinovaných léčiv, patří nejen interakce na základě mechanismu zvyšování hladiny antibiotika jiným léčivem a tak možnost v některých případech zjednodušit dávkové schéma, ale i možnost snížit toxicitu, nebo rozšířit spektrum účinku protiinfekčního léčiva, ač lék B nemá žádné antimikrobiální účinky

157/ aciklovirprobenecidpokles renln exkrece A
158/ amoxicilin, tikarcilink. klavulnovB blokuje betalaktamzu a roziuje spektrum A
159/ ampicilin, cefoperazonsulbaktamB blokuje betalaktamzu a roziuje spektrum A
160/ betalaktamyprobenecidu vtiny zstupc skupiny A se sn renln exkrece
161/ dapsontrimetoprim↑ se inek A i B; ale zv se i toxicita A
162/ didanosinantacidazlepen biologick dostupnosti (cca 2min. ped podnm A podat B)
163/ isoniazidpyridoxin↓ toxicity A
164/ imipenemcilastatinB blokuje dehydropeptidzu I v ledvinch, ↑ t1/2 A
165/ piperacilintazobaktamB blokuje betalaktamzu a roziuje spektrum A
166/ stavudinvit. Bprevence neuropatie

Tab. 11


5. Klinicky nevýznamné interakce
Obvykle se zajímáme pouze o prokázané interakce dvou léčiv. Domnívám se, že i obráceně je nutno evidovat, že u kombinací nebyly nalezeny evidence o vlivu na terapeutickou hodnotu jednotlivých kombinovaných léčiv. Přesto i tyto zprávy nemívají velkou výpovědní sílu, protože jsou získána na pomezí kazuistik. Obvykle při nedostatku informací o výsledku kombinace dvou léčiv přihlížíme k mechanismu účinku a je-li podezření na možnost klinicky závažné interakce, nemáme s kombinací zkušenosti a nejsme schopni kontrolovat její vznik, pak se raději dané kombinaci vyhneme.

167/ aminoglykosidydifenhydramin (B maskuje pznaky ototoxicity)
168/azitromycinkarbamazepin; cimetidin; metylprednison, warfarin
169/ azitromycinkarbamazepin; cimetidin; metylprednison, warfarin;
170/ cefaleximMaalox; ranitidin
171/ didanosinrifabutin
172/ erytromycinsucralft
173/ flukonazolzidovudin
174/ flukonazolrifabutin
175/ flukonazolnesedativn antihistaminika
176/ isoniazidranitidin, cimetidin
177/ klindamycinkaolin
178/ makrolidyMaalox, ranitidin
179/ mebendazolvalprot sodn

Tab. 12


Literatura
1. AHFS DRUG information 1998, American society of health-system pharmacists (ISBN 1- 879907-53-4)
2. Lochmann O.: Stručný průvodce léčbou antibiotiky a chemoterapeutiky
3. Clinical pharmacy and therapeutics; edd. Walker R., Edwards C., Churchill livingstone, London 1999 (ISBN ž 443 05816 4)
4. The Sanford guide to antimicrobial therapy 1997; twenty-seventh edition; edd. JP Sanford, DN Gilbert, RC Moelering, MA Sande (ISBN: 0-933775-30-X)
5. IH Stockley: Drug interaction (a source book of adverse reactions, their mechanism, clinical importance and management), third edition, Blackwell scientific publication 1996

1
2
3
4