Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
 
Důležité adresy

Asociace českých a moravských nemocnic
Škrétova 6, 120 59 Praha 2
tel. 224 215 373
fax 224 232 109
Asociace nemocnic ČR
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
tel. 224 962 199
fax 224 962 198
AVEL – Asociace velkodistributorů léčiv
Pelikánova 7, 160 00 Praha 6
tel/fax. 274 778 329
tel. 602 372 310
Centrum cestovní medicíny
Havelská 14, 110 00 Praha 1
tel. 222 094 120
fax 222 094 125
Časopis Českých lékárníků
Redakce: Přívozská 6, 702 00 Ostrava 1
tel/fax: 596 114 844
Česká a Slovenská farmacie
Redakce: IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10
tel. 271 019 111
Česká asociace farmaceutických firem
Vinohradská 184, 130 52 Praha 3
tel. 267 132 351
fax 267 132 358
Česká farmaceutická společnost ČLS JEP
prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.
Farmaceutická fakulta UK
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
tel. 495 067 111
Česká lékárnická komora
Antala Staška 80, 140 46 Praha 4
tel. 261 006 502-9
fax 261 260 366
Česká lékařská komora
Dolní náměstí 38, 772 00 Olomouc
pobočka: Lékařská 2, 150 30 Praha 5
tel. 257 211 329, 257 215 285
fax 257 220 618
Česká lékařská společnost J.E. Purkyně
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
tel. 224 266 201-4
fax 224 266 212
Česká stomatologická komora
Ječná 3, 120 00 Praha 2
tel. 224 918 611
fax 224 917 372
Gremium majitelů lékáren
U Hranic 3221/14
110 00 Praha 10 – Strašnice
tel. 272 733 447
Informace o farmaceutických přípravcích:
Farmaceutický informační servis (Phoenix)
Vinohradská 72, 618 00 Brno
tel. 548 135 171
Lékové informační centrum (LIC)
Lékárna FN U sv. Anny v Brně
Pekařská 53, 656 91 Brno
tel. 543 182 175-7
tel./fax 543 211 429
Lékové informační centrum
Katedra sociální a klinické farmacie, FaF. UK v Hradci Králové
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové 5
tel. 495 067 452
fax 495 512 266
Středisko vědeckých informací (SUKL)
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
tel. 272 185 829, 272 185 333
fax 272 185 756
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, 100 05 Praha 10
tel. 271 019 111
fax 272 740 458
Hotel ILF(Kolej IPVZ)
Budějovická 15, 140 00 Praha 4
tel. 261 092 111
fax 261 211 289
Institut vědeckých informací LFUK
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
tel. 224 961 111
Medon, s.r.o.
Havelská 14, 110 00 Praha 1
tel. 222 094 300
fax 222 094 333
Mezinárodní asociace farmaceutických společností (MAFS)
Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1
tel. 224 875 754
fax 224 875 755
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
tel. 224 971 111
fax 224 971 111
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotních oborů (NCONZO)
Vinařská 6, 656 02 Brno
tel. 543 559 111
fax 543 211 177
Národní lékařská knihovna
Sokolská 54, 121 32 Praha 2
tel. 296 335 911, fax 224 266 051
Otravy po požití hub:
konzultační činnost, poradenství
Česká mykologická společnost
Karmelitská 14, 110 00 Praha 1
tel. 257 530 842
1. interní klinika VFN - dialyzační středisko
U nemocnice 2, 128 00 Praha 2
tel. 224 962 660
Otravy vysoce jedovatými hady:
Klinika anesteziologie a resuscitace VFN
U nemocnice 2, 128 00 Praha 2
tel. 224 962 244, 224 994 222
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
tel. 272 185 111
fax 271 732 377
Nepřetržitá služba SÚKL pro případy vyžadující neodkladný zásah z důvodu snížení bezpečnosti léčiv a zdravotnických prostředků
tel. 272 185 777
fax 272 739 995
Státní veterinární správa ČR
Slezská 7, 120 00 Praha 2
tel. 227 010 142
Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
tel. 267 081 111
fax 267 311 188
Toxikologické informační středisko
při Klinice nemocí z povolání VFN
Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2
tel. 224 919 293, 224 915 402
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
tel. 495 067 111
fax 495 518 002
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Hudcova 56A, 621 00 Brno
tel. 541 210 022-7
fax 541 212 607
Ústav soudního lékařství a toxikologie
Na bojišti 3, 128 00 Praha 2
tel. 224 911 267 (nonstop), 224 964 328
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS)
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
tel. 224 972 712
fax 224 915 982
Veterinární a farmaceutická univerzita, Farmaceutická fakulta
Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno
tel. 541 321 107
fax 541 211 151
Vyšší územní samosprávné celky ČR (kraje)
(Ústavní zákon 347/1997 Sb.)
Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
tel. +420 236001111
fax +420 222321162
Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
tel. +420 257280111
Jihočeský kraj
Mánesova 3, 371 03 České Budějovice 1
tel. +420 386720111
fax +420 386359004
Plzeňský kraj
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
tel. +420 377195111
Karlovarský kraj
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
tel. +420 353502111
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
tel. +420 475657111
fax +420 475200245
Liberecký kraj
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
tel. +420 485226111
Královéhradecký kraj
Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové
tel. +420 495817111
fax +420 495817336
Pardubický kraj
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
tel. +420 466026111
Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
tel. +420 564602111
fax +420 564602420
Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 3/5, 602 00 Brno
tel. +420 541651111
Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc - Hodolany
tel. +420 585510111
Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
tel. +420 595622222
fax +420 595622126
Zlínský kraj
Třída Tomáše Bati 3792, 761 90 Zlín
tel. +420 577043135
fax +420 577043152