Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Většina zpráv o pozitivním působení kanabinoidů na zvýšení chuti k jídlu a zvýšení hmotnosti není klinicky dostatečně ověřena. Z malého počtu kontrolovaných pokusů vyplynulo, že povzbuzení chuti k jídlu nastává při denních dávkách 5 až 10 mg THC, event. je možno příjem zvýšit na 20 mg/den. Při vyšších dávkách byl pozorován efekt opačný. 139 pacientů bylo zahrnuto v randomizované, dvojitě slepé studii, v níž byl sledován vliv THC na zvýšení chuti k jídlu, změny hmotnosti, snížení ataků nauzey a zvracení, ovlivnění nálady. Studie probíhala 6 týdnů, 72 pacientů dostávalo 2 x denně 2,5 mg THC, 67 pacientů placebo. Pacienti byli v pravidelných intervalech váženi. 38 % pacientů v experimetální skupině cítilo zvýšenou chuť k jídlu (v kontrolní skupině 8 %), u 22 % došlo ke snížení nauzey oproti 4 % ve skupině kontrolní. Ke zvýšení hmotnosti nedošlo. Subjektivní zprávy udávají, že marihuana je obvykle lépe snášena než samotný THC.
THC (dronabinol) byl schválen FDA pro léčbu anorexie a kachexie u pacientů s AIDS v r. 1992. Studie v tomto směru dále pokračují a jsou zaměřené zvláště na zachycení možných interakcí mezi drobinolem a jinými léčivy HIV infekcí.
Kardiovaskulární systém
Účinek na kardiovaskulární systém je zhodnocen v poměrně velkém počtu studií, jejich výsledky jsou však velice různorodé. Obecně lze shrnout, že u člověka vyvolá THC a marihuana zvýšení srdeční frekvence (v závislosti na podané dávce) a zvýšení krevního tlaku. Podání těchto látek také vyvolá periferní vasodilataci, která se může projevit posturální hypotenzí. Kouření marihuany prohloubí u pacientů s ischemií srdeční nedostatečnost.
Fertilita
Z výsledků studií prováděných na zvířatech nebo z klinických pozorování vyplývají často protichůdné závěry. Lidské spermie obsahují kanabinoidní receptory. Endogenní ligandy mohou aktivací těchto receptorů ovlivnit vlastnosti a funkce spermií a je tedy možné předpokládat, že kouření marihuany a podání THC by mohlo mít vliv na reprodukční funkce. Negativní vliv kanabinoidů na spermatozoa byl dokázán. Z publikovaných prací vyplývá, že některé druhy neplodnosti by snad mohly být způsobené defekty kanabinoidních receptorů. Ve vztahu kanabinoidů a reprodukčního systému je mnoho nedořešených otázek.
Důsledky inhalace marihuany u těhotných
Prací, zabývajících se otázkou, jak může příjem marihuany v těhotenství ovlivnit vývoj a růst plodu, je poměrně velké množství. Vyplývá z nich, že jednotlivá dávka konopí má biologický poločas 7 dní a teprve asi po 30 dnech dojde ke kompletnímu vyloučení. Při chronickém používání se tedy kanabinoidy kumulují v těle. Jako i jiné psychoaktivní drogy prochází kanabinoidy placentou, placentární přenos je nejvyšší na počátku gestace a snižuje se s pokračujícím těhotenstvím. Při kouření je okysličení plodu sníženo.
Byl proveden pokus, jehož se zúčastnilo 1226 mladých těhotných žen. Údaje o konzumaci marihuany byly získávány na základě dotazníků. U některých žen byla odebrána moč a stanovena hladina kanabinoidů. Děti byly po porodu prohlédnuty pediatrem. U žen s pozitivními testy byl pozorován nižší přírůstek hmotnosti oproti ženám, co marihuanu neužívaly (14:15,5 kg). Z výsledků pokusu vyplývá, že kouření marihuany během těhotenství koreluje s porodní váhou, délkou a obvodem hlavy a nekoreluje s výskytem anomálií u novorozence. Sledování dětí v delším časovém odstupu po narození ukázalo, že ve 4 letech a později měly „marihuanové děti“ nižší vyjadřovací schopnost, představivost, schopnost koncentrace. Také jevily vyšší impulzivitu, hyperaktivitu a kriminalitu. Pro objektivní posouzení vlivu kanabinoidů na reprodukční funkce je třeba provést další studie.
Preparáty používané pro terapii
Hromadně vyráběným léčivým přípravkem s dronabinolem je Marinol®, vyráběný v USA. Obsahuje 2,5 mg, 5 mg nebo 10 mg synteticky vyrobeného dronabinolu rozpuštěného v sezamovém oleji v měkkých želatinových tobolkách. V USA je terapeutické použití Marinolu přísně vyhrazeno pro dvě indikace:
 • nechutenství a ztráta na váze u pacientů s AIDS a s rakovinou
 • nevolnost a zvracení při chemoterapii, které nelze zvládnout jinými léky.
  V Německu lze dronabinol používat od roku 1998. Musí být předepsán na "opiátový recept". Německý zákon nenařizuje žádná indikační omezení. Znamená to, že dronabinol může být předepsán při každém stavu, kdy si ošetřující lékař slibuje terapeutický efekt. Nejvyšší možné množství dronabinolu podle zákona o omamných látkách je 500 mg na 30 dní. Ve Švýcarsku a Rakousku není možno používat žádné kanabinoidy.
  Farmaceutické firmy se pokusily vytvořit i preparáty s polosyntetickými či syntetickými kanabimimetickými sloučeninami, např. nabilonem nebo levonantradolem.
  Nabilon je syntetický kanabinoid vytvořený firmou Eli Lilly, přípravek se jmenuje Cesamet. Působí pozitivně při zmírnění nauzey a zvracení u pacientů podrobených chemoterapii. V kontrolovaných studiích bylo prokázáno, že účinek je vyšší než u placeba a prochlorperazinu. Uvádí se, že při podání přípravku na noc dochází ke zmírnění nežádoucích účinků. Crawford a Buckman prokázali, že p.o. podaný nabilon má antiemetický účinek srovnatelný s intravenózně aplikovaným metoklopramidem. Niiranen a Matson studovali rozdíly při podání nabilonu samotného anebo v kombinaci s dexametazonem. Kombinace se ukázala jako efektivnější, také projevené nežádoucí účinky byly mírnější.
  Z 16 pacientů s pokročilým stupněm roztroušené sklerózy, kteří po selhání konvenční terapie analgetiky, byli léčeni Nabilonem, šest tuto terapii považovalo za účinnou a tři pokračovali v léčbě po dobu tří let. Kladně hodnotili především analgetické působení, svalovou relaxaci a zlepšení spánku. Zbylých deset neshledalo podání nabilonu pozitivním, např. vzhledem k projeveným nežádoucím účinkům.
  Obecně lze předpokládat, že nabilon může snížit vnímání bolesti, zlepšit spánek, mít pozitivní vliv na svalové spasmy, na zvládnutí obstipace, může navodit relaxaci, zmírnit anxietu, deprese a v některých případech způsobit mírnou euforii, která napomůže pacientovi smířit se se svým stavem.
  Nantradol byl syntetizován v laboratořích firmy Pfizer záměnou kyslíku v pyranovém kruhu THC za dusík a vyloučením methylskupiny. Acetylovaná hydroxyskupina zajistila lepší stabilitu, ester je in vivo velice rychle hydrolyzován. Existují čtyři stereoizomery, přičemž diastereoizomery A jsou účinnější než B. Levonantradol vykazoval větší analgetický účinek než dextronantradol. Vrcholná aktivita byla dosažena přibližně za hodinu a efekt se udržel po dobu 3 - 6 hodin. Analgetický efekt se uplatnil při tlumení postoperační bolesti. Dále byl potvrzen pozitivní účinek na snížení nauzey a zvracení u pacientů podstupujících chemoterapii.
  V klinických pokusech bylo stanoveno dávkování: 0,5 až 4 mg i.m. a 0,5 až 2 mg p.o. pro zvládnutí pooperační bolesti, nauzey a zvracení.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10