Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Studie charakterizující antiastmatické účinky THC se ve výsledcích značně rozcházejí. Některé studie ukázaly, že THC ve formě aerosolu působí bronchodilatačně jak u pacientů s astmatem, tak i u zdravých osob. Také v případech experimentálně vyvolaných spasmů průdušek u experimentálních zvířat. Vykouření jedné cigarety marihuany s obsahem 2 % THC nebo podání 15 mg THC p.o. vyvolalo brochodilatační účinek ekvivalentní s běžnými bronchodilatancii. Účinek trval asi dvě hodiny.
V jiných studiích byla naopak po podání THC ve formě aerosolu u astmatiků vyvolána silná bronchokonstrikce a kašel, což je překvapující a odporuje předešlým poznatkům. Bronchokonstrikce byla pozorována i po podání THC p.o. nebo po inhalaci marihuanového kouře.
Vzhledem k velké šíři dostupných a efektivních antiastmatik a riziku paradoxního bronchospasmu se THC asi nestane stěžejní látkou pro tuto indikaci. Kouření čehokoli je kromě toho u astmatiků kontraindikováno.
Stokes a spol. se pokoušeli zjistit, zda je konopí klinicky významným alergenem. K výzkumu je přivedla skutečnost, že se u některých lidí přicházejících do styku s rostlinami konopí (zřejmě s nimi pracovali) projevila rýma nebo/a astmatické symptomy. Nejčastější (73 %) byly tyto projevy v době pylové sezóny konopí, většinou tedy od června do srpna/září. Pyl byl pro účely studie zařazen k látkám standardně používaným v kožních testech. 78 ze 127 pacientů (61 %) mělo pozitivní kožní test. Z této jedné studie je možno usuzovat, že konopí může být významným alergenem.
Migréna
Migréna je záchvatovitá bolest hlavy. Obvykle je doprovázená nevolností, zvracením a psychickými příznaky. Pro terapii jsou používána běžná analgetika, látky ovlivňující metabolismus mozkových neurotransmiterů a cév. Důvodů, proč se zabývat možností využití kanabinoidů pro zvládnutí migrén je několik:
 • konopí je pro léčbu a profylaxi migrény užíváno poměrně dlouho
 • má určitý analgetický efekt
 • zdá se, že ovlivní nociceptivní procesy v mozku a umožní interakci se serotoninovými receptory
 • působí zároveň jako antiemetikum, což je výhodné
 • problém návyku a poškození dýchacích cest by neměl být tak palčivý vzhledem k příležitostnému, intermitentnímu podání
 • při kouření je nástup účinku rychlý a výhodou je i možnost vyhnout se gastrointestinální absorpci.
  El-Mallakh v r. 1987 prezentoval tři případy, ve kterých náhlé přerušení dlouhodobého frekventního kouření marihuany zavinilo ataky migrény. Autor předpokládá, že důvodem byl periferní vasokonstrikční účinek THC (byl pozorován u krys) či snížené uvolňování serotoninu (to pozitivně ovlivní i časté doprovodné jevy, nauzeu a zvracení). Jeden z pacientů uvedl, že veškeré příznaky zmizely po vykouření několika marihuanových cigaret. Pro vytvoření jednoznačného závěru je třeba provést další studie.
  Bolest
  Bolest je nepříjemný senzorický a emoční zážitek, patologická bolest je příznakem nemoci. Kanabinoidy působí antinociceptivně. V pokusech na zvířatech vykazovaly zřetelné analgetické vlastnosti. Efektivní byly hlavně pro mírnění chronické bolesti, mohly by být použity v případech, kdy podávání standardních léčiv není dostačující. V roce 1974 byla provedena studie zabývající se možností zmírnění bolesti po podání marihuany. Tři pacienti trpěli úmornými chronickými bolestmi hlavy, při kouření zaznamenali úlevu srovnatelnou či vyšší než po podání ergataminu či aspirinu. Russo zjistil, že po inhalaci marihuany došlo ke zvýšení prahu bolesti - u pacientů, kteří se dříve s marihuanou nesetkali, byl pozorován nárůst o 8 %, u zkušenějších kuřáků o 16 %. Mechanizmus analgetického působení kanabinoidů nebyl dosud uspokojivě vysvětlen. V několika pracích se objevila domněnka, že by mohl být zprostředkován opioidními µ receptory. Existují práce, které prokazují , že podání opioidních analgetik společně s kanabinoidy je pro odstranění bolesti efektivnější než podání jednotlivých látek, ale jsou i práce s negativními výsledky.
  Vzhledem k poměrně širokému spektru analgeticky působících látek se asi kanabinoidy nestanou látkami první volby pro mírnění akutních bolestí. Do budoucna by se ale mohly stát užitečnými pomocníky pro mírnění chronických bolestivých stavů.
  Neuroprotektivní a antioxidační účinky kanabinoidů
  Prací, které by hodnotily uvedené účinky je zatím málo. Na kulturách krysích kortikálních neuronů byl pozorován neuroprotektivní účinek kanabinoidů, především THC a kanabidiolu, který však není zprostředkován CB receptory. Mechanizmus není objasněn. Studie Hampsona prokázala, že THC, kanabidiol a další kanabinoidy (levonantradol, nabilon) jsou účinné antioxidanty. Byl změřen jejich redoxní potenciál a schopnost odevzdat elektron byla srovnatelná s antioxidantem butylhydroxytoluenem. Kanabinoidy by tedy mohly být využity k prevenci a léčbě ischemických, neurodegenerativních a zánětlivých onemocnění a procesů spjatých se stárnutím, např. Alzheimerovy choroby, PN, infarktu myokardu, tromboembolických příhod, Crohnovy nemoci, revmatoidní artritidy aj.. Vzhledem k absenci psychoaktivního působení by bylo výhodné podávání kanabidiolu.
  AIDS
  Při HIV infekci hraje významnou roli malnutrice. Nedostatečná výživa a změny intermediálního metabolizmu (organizmus produkuje především energii a substráty pro překonání choroby) vedou k výraznému úbytku na váze, což může vést až k smrti.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10