Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Testovány byly také deriváty THC a ostatní kanabinoidy. Nabilon, syntetický kanabinoid, snížil nitrooční tlak u glaukomu až o 27,9 %, ale v několika případech se vyskytly psychotropní účinky a ortostatická hypotenze. Klinické zkoušky byly zrušeny. Lze tedy shrnout, že inhalace i orální aplikace některých kanabinoidů může výrazně snížit nitrooční tlak u glaukomu. Výrazným nedostatkem je krátká doba působení a frekvence neakceptovatelných nežádoucích účinků. Snad by to mohla být možnost pro pacienty, u nichž selhávají konvenční metody a kterým hrozí slepota. Dodnes je mechanismus účinku neznámý. Do budoucna je potřebné vytvořit formulaci pro lokální aplikaci, která by umožnila penetraci THC korneou v adekvátním množství a jeho působení uvnitř oka. Předpokládá se, že vhodné vlastnosti by mohla mít submikronová emulze THC.
Parkinsonova nemoc (PN)
Parkinsonova nemoc je chronicko progresivním onemocněním nervové soustavy na podkladě degenerativního zániku neuronů substantia nigra a dalších pigmentových jader mozkového kmene. V důsledku toho se snižuje množství dopaminu v bazálních gangliích mozku. Nemoc se projevuje hlavně charakteristickou poruchou hybnosti - tzv. extrapyramidovým hypokineticko-rigidním syndromem (hypokineze, rigidita, třes, posturální poruchy). Zatím neexistuje léčebný postup, kterým by bylo možno onemocnění trvale zastavit nebo jej vyléčit, ale jednotlivé příznaky se daří moderní farmakoterapií dlouhodobě potlačovat či mírnit.
Účinky jednotlivých kanabinoidů i marihuany na PN mohou být vysvětleny působením prostřednictvím kanabinoidních receptorů. Velká hustota CB1 receptorů nalezená v oblasti bazálních ganglií v těsné blízkosti D1 a D2 receptorů striatonigrálních a striatopalidálních neuronů naznačuje, že kanabinoidy snad mohou ovlivnit dopaminergní procesy. Bazální ganglia se podílí na centrálním plánování pohybové činnosti. Oblast pohybové aktivity, jíž se účastní, se týká neuvědomělé, tzv. oporné motoriky, zajišťující svalový tonus a svalové automatismy. Tyto impulsy jsou do míchy vedeny tzv. extrapyramidovými drahami, proto se někdy systému bazálních ganglií říká extrapyramidový systém a poruchám na úrovni BG se říká poruchy extrapyramidové.
Ukázalo se, že účinky THC na motoriku mohou být antagonizovány kanabidiolem. Po p.o. podání preparátů s vyšším obsahem kanabidiolu dochází ke smísení vlastností agonisty a antagonisty a snad tak může být selektivně zasažen klíčový mechanizmus zodpovědný za dyskinezi u PN. Další možnost, jak by mohl být kanabinoidní systém zapojen v patologii PN, vyplývá z novějších výzkumů. Kanabinoidy vykázaly antioxidační neuroprotektivní účinek v kulturách krysích korových neuronů, přičemž toto působení asi není zprostředkováno CB receptory, protože jej nebylo možno ovlivnit podáním antagonistů CB receptorů .
Kanabinoidy v kombinaci s L-dopou umožnily dlouhotrvající zlepšení a stabilizaci motorického stavu pacienta s PN, který žvýkal a polykal listy konopí (na rozdíl od ostatních subjektivních zpráv, kde se většinou konopné produkty inhalovaly). Jiný pacient, který byl léčen bez výrazného efektu různými preparáty, se rozhodl k léčbě přidat žvýkání jednoho listu konopí denně. Po čtyřech měsících odezněla značná část příznaků.
Vzhledem k tomu, že kanabinoidní receptory jsou v mozku lokalizovány v těsné blízkosti struktur zapojených v patogenezi PN a vzhledem k subjektivním i objektivním zprávám o zlepšení stavů PN po inhalaci nebo konzumaci marihuany, lze v budoucnu předpokládat využití těchto přírodních látek v terapii PN. K tomuto je ovšem třeba provést ještě řadu studií.
Roztroušená skleróza
Sclerosis cerebrospinalis multiplex, roztroušená mozkomíšní skleróza (RS), je zánětlivé onemocnění autoagresivního charakteru, jehož podstatou je ložisková destrukce myelinu. Ve svých důsledcích tato demyelinizace vede ke ztrátě funkce axonů. Etiologie není známá, předpokládá se vliv dědičnosti, vnějšího prostředí, imunitního systému. Ataky trvají týdny až měsíce a remise (podmíněné regenerací axonů) jsou často neúplné, postupně dochází ke zhoršování stavu až invaliditě. Onemocnění se častěji projevuje u žen. Symptomy závisí na tom, která část CNS je demyelinizací zasažena. Není známa účinná léčba. 53 britských a 59 amerických pacientů s roztroušenou sklerózou anonymně vyplňovalo dotazník se 68 otázkami, které se týkaly hodnocení účinků marihuany na jednotlivé symptomy nemoci. Z výsledků vyplynulo, že inhalace zlepšuje v sestupné řadě : spasticitu, chronickou bolest končetin, akutní paroxysmální jevy, třes, emociální dysfunkce, anorexii a úbytek váhy, únavové stavy, dvojité vidění, sexuální dysfunkce, poruchy chůze a rovnováhy, ztrátu paměti - viz tabulka 3.
Vliv inhalace marihuany na symptomy RS (v %)

SymptomyProjev u pacientZlepenBeze zmnyZhoren
CelkemVelkMrnMrnZnan
Spasticita pi usnn8696,575,620,93,50,00,0
Bolest sval6195,173,821,34,90,00,0
Spasmy v noci5993,271,222,06,80,00,0
Bolest nohou v noci5992,375,017,35,81,90,0
Tremor4390,753,537,29,31,91,9
Deprese7490,662,228,48,11,40,0
Anxieta5889,660,329,38,61,70,0
Spasticita*7389,063,026,011,00,00,0
Spasticita pi chzi5587,361,825,512,70,00,0
Mravenen7880,837,243,617,90,01,3
Strnulost GIT3274,934,340,625,00,00,0
Bolest v oblieji1573,333,340,026,70,00,0
Ztrta na vze3073,353,320,026,70,00,0
Slabost v nohou8572,935,337,623,53,50,0
nava9266,331,534,826,16,51,1
Nucen na moen7564,029,334,736,00,00,0
Dvojit vidn4362,834,927,934,92,30,0
Sexuln dysfunkce5162,739,223,531,45,90,0
Poruchy chze9259,427,731,736,62,91,0
Mlhav vidn6058,330,028,340,01,70,0
Nucen na stolici2657,723,134,638,53,80,0
Poruchy rovnovhy9656,218,937,330,510,52,9
Inkontinence moi5354,724,530,245,30,00,0
Nezeteln e4654,330,423,939,14,32,2
Inkontinence stolice2744,422,222,255,60,00,0
Ztrta pamti5332,09,422,654,79,43,8
Zcpa5330,25,724,569,80,00,0

Tab. 3


x = spasticita při probuzení dopoledne
Mechanizmus účinku kanabinoidů není jasný. Někteří vědci zastávají názor, že zmírnění symptomů je umožněno imunosupresivním působením THC. Na základě tohoto poznatku byla zkoumána schopnost THC potlačit experimentální autoimunitní encefalitidu (EAE), onemocnění, které je používáno jako laboratorní model roztroušené sklerózy u morčat. Pokud byla u morčat experimentálně vyvolána RS a bylo podáváno placebo, u všech se vyvinula těžká forma EAE a více než 98 % uhynulo. U morčat léčených THC se projevily jen mírné symptomy, jejich mozková tkáň byla méně zánětlivě změněna a více než 95 % zůstalo naživu.
U pacientů s RS či spinálním poškozením byl pozorován pozitivní efekt kanabinoidů na spasticitu a třes, také na zmírnění bolesti. Tabulka 4 popisuje vliv marihuany a některých kanabinoidů na symptomy RS nebo míšního poškození (MP).
Vliv kanabinoidů na symptomy RS a míšního poškození (MP)

PoruchaPouit ltkaStudieHlavn inek
RS, MPinhalace marihuanyanekdotick zprvy↓ spasm, tesu, bolesti
RS, MPinhalace marihuany53 pacient s MP + 112 s RS↓ spasm, tesu, bolesti
RSTHC p.o.dvojit slep studie, 9 subjekt↓ spasm
RSTHC p.o.Jednodue slep studie, 8 subjekt↓ tesu u 2 z 8 pacient
RSTHC p.o.dvojit slep, zken studie, 13 subjekt↓ spasm (udvan subjektivn)
MPTHC p.o.dvojit slep, zken, 5 subjekt↓ spasm u 2 z 5ti pacient, ? bolesti
RSnabilon p.o.dvojit slep, zken↓ spasm
RS, MPTHC p.o. i rektlnoteven studie↓ spasm a rigidity

Tab. 4


Při hodnocení výsledků je třeba vzít v úvahu, že velké množství údajů, které referují o pozitivním působení kanabinoidů na symptomy RS, je anekdotického rázu a vyplývá ze subjektivního hodnocení pacientů. Nedostatečný je také počet subjektů, které se zúčastnily kontrolovaných studií.
Gilles de la Tourette syndrom (TS)
Gilles de la Tourette syndrom je pravděpodobně geneticky podmíněné onemocnění, zapříčiněné odchylkou jednoho autosomálního genu. Příznaky se projeví na základě poruchy dopaminergního systému, asi v oblasti nucleus caudatus bazálních ganglií. K hlavním projevům patří především obličejové tiky, které se vyskytují u 94 % pacientů. Pozitivní účinek kanabinoidů v terapii některých pohybových poruch je snad umožněn působením přes kanabinoidní receptory v oblasti bazálních ganglií a hipokampu.
Zprávy o účinnosti marihuany na TS jsou většinou anekdotického rázu. Pacienti uvádějí, že díky inhalaci marihuany u nich došlo ke snížení motorických a zvukových projevů a projevů nutkavosti. Sledování 64 pacientů, z nichž 17 (tzn. 27 %) kouřilo marihuanu, došlo k těmže poznatkům. 14 pacientů (tj. 82 %) uvedlo, že díky inhalaci došlo k redukci nebo dokonce i odstranění klasických TS symptomů motorických a hlasových i nutkavých.
Astma
Průduškové astma (astma bronchiale) je onemocnění charakterizované záchvatovitou dušností se ztíženým výdechem, které vzniká na základě reverzibilního bronchospasmu. Podle příčiny se dělí na alergické a nealergické. Pro terapii se dnes využívají dvě skupiny látek - bronchodilatancia a protizánětlivé látky.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10