Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Terapeutické využití
Všechny farmakodynamické a farmakokinetické studie, jejichž poznatky byly uvedeny výše, byly a jsou prováděny se záměrem možného terapeutického využití kanabinoidů. Ukázalo se, že při dostatečné velikosti dávky kanabinoidy ovlivní téměř všechny orgánové systémy a že kromě THC, který je hlavní psychoaktivní látkou, na účinku participují i ostatní farmakologicky aktivní látky obsažené v konopí. Některé z nich mohou mít i užitečné terapeutické vlastnosti. Přestože v popředí zájmu dosud prováděných pokusů stojí THC, pro terapii některých stavů by mohl být důležitý např. kanabidiol, který působí antikonvulzivně a na rozdíl od THC nemá psychoaktivní a kardiovaskulární účinky.
V klinických pokusech bylo do této doby studováno a popsáno působení THC na psychiku a vnímání (sedace, euforie, dysforie, strach, depersonalizace, změna vnímání času, halucinace), kognitivní a psychomotorickou výkonnost (fragmentace myšlení, poruchy paměti, ataxie, nezřetelná řeč), nervový systém (analgesie, svalová relaxace /agonisté CB1 receptorů umožňují supresi svalových spasmů spojených s roztroušenou sklerózou nebo míšním zraněním/, zvýšení chuti k jídlu, emeze, antiemetický efekt, neuroprotekce), kardiovaskulární systém (velmi různorodé účinky), oko (ovlivnění nitroočního tlaku), dýchací systém (bronchodilatace), gastrointestinální trakt (snížení střevní motility), endokrinní systém (ovlivnění sekrece LH, FSH, testosteronu, prolaktinu, STH, TSH, snížení spermiogeneze a motility spermií, poruchy cyklu a potlačení ovulace), imunitní systém (imunostimulace, potlačení buněčné a humorální imunity), embryogenezi (retardaci růstu, potlačení vývinu mozku), metabolizmus glukózy v cerebelu (zvýšení u chronických kuřáků i v kontrolní skupině nekuřáků, u chronických konzumentů je však jeho efekt v průměru nižší ).
Ve studované literatuře jsou pro kanabinoidy uváděny následující indikace :
nevolnost a zvracení, glaukom, Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza, pohybové poruchy jako např. de la Tourette syndrom, astma, migréna, mírnění bolestí, některé ischemické, neurodegenerativní a zánětlivé poruchy, epilepsie, AIDS.
Nauzea a zvracení
U pacientů podrobených chemoterapii jsou jedním z nejhůře snášených vedlejších účinků těžká nauzea a zvracení. Dávení může trvat i několik hodin, pacienti mimoto téměř nic nejedí, protože nesnesou pohled na jídlo nebo jeho pach. U některých z nich se mohou vytvořit podmíněné reakce, které vedou ke zvracení dokonce před očekávaným nástupem do nemocnice.
Antiemeticky působí řada sloučenin. Posuzování antiemetického působení bylo a je poměrně obtížné. Není jasné, co se vlastně má hodnotit - zda snížení počtu ataků zvracení, nebo pozitivní vliv na nauzeu. Hodnocení antiemetického působení je navíc značně subjektivní, svou roli hraje i pohlaví, věk, charakter podaného chemoterapeutika, délka chemoterapie - např. negativní minulé zkušenosti se zvracením po chemoterapeutiku ....
Použití kanabinoidů pro tyto indikace, především pro pacienty podrobené chemoterapii, je zatím nejlépe prozkoumáno. Antiemetický efekt vykazuje THC a některé syntetické deriváty, jako např. levonantradol. Výrazné snížení nauzey a zvracení se dosáhne, pokud koncentrace THC v plazmě překročí 10 ng.ml-1. THC se v těchto indikacích podává v relativně vysokých dávkách 5 mg/m2 tělesného povrchu každých 4 až 6 hodin, tj. 4x denně, takže se poměrně často vyskytují nežádoucí, hlavně psychické, účinky. Mechoulam a spol. předpokládají, že v budoucnu budou syntetizovány vhodné deriváty THC bez vedlejších psychoaktivních účinků.
Dnes jsou k dispozici preparáty ve formě tobolek obsahující 2,5 - 5 - 10 mg THC. V příbalové informaci je uvedeno, že je třeba zvážit přínos a rizika pro pacienty, u kterých hrozí exacerbace maniodepresivní choroby a schizofrenie. Při podávání je u všech pacientů třeba monitorovat hladiny THC v plazmě.
Chang (1979) z Národního institutu pro výzkum rakoviny v USA srovnával u 15ti pacientů s kostní rakovinou antiemetické účinky THC po p.o. podání a po vykouření marihuanových cigaret vzhledem k placebu. Pro p.o. aplikaci byly použity želatinové kapsle s THC suspendovaným v sezamovém oleji. Výsledky studie jsou uvedeny v tabulce 1.
Antiemetické působení THC po podání per os a po inhalaci marihuany

Koncentrace THC v krviNauzea i zvracen se vyskytly u % pacient:
0 (placebo)72 %
Nzk44%
Stedn21%
Vysok6%

Tab. 1


Z tabulky vyplývá, že účinek THC závisí na dosažené hladině v krvi. Při inhalaci marihuanového kouře byly dosaženy vyšší hodnoty než při per os podání THC. Podání semisyntetických kanabinoidů nabilonu a levonantradolu vykázalo v těchto indikacích pozitivní efekt, ale ve srovnání s jinými antiemetiky nebyl jejich účinek vyšší. Nežádoucí vedlejší účinky, které se vyskytují při podávání kanabinoidů, jsou shrnuty v tabulce 2:
Nežádoucí vedlejší účinky kanabinoidů

Nedouc inekTHCNabilonLevonantradolMarihuana
Zvrat80%36%60%39%
Sucho v stech80%25%63%77%
Hypotenze53%17%40%
Sedace13%47%91%
Zmatenost13%
zkost11%
Euforie/Dysforie20%21%30%

Tab. 2


Z nežádoucích účinků je závažná především hypotenze. Ta může znamenat nebezpečí, např. po podání cisplatiny nebo jiných chemoterapeutik, které se vylučují ledvinami. Snížení krevního tlaku může vést ke snížení renálního průtoku a tak ke zvýšení toxicity chemoterapeutika.
Současné poznatky se dají shrnout takto: Kanabinoidy mají antiemetický efekt, ale v menší míře než ostatní používaná antiemetika. Nežádoucí účinky jsou tolerovatelné, ale často vyšší, než u jiných běžně používaných látek. Do budoucna by bylo vhodné prověřit účinnost kombinací dnes užívaných látek s kanabinoidy.
Glaukom
Glaukom neboli zelený oční zákal je onemocnění charakterizované zvýšením nitroočního tlaku, které vede k poškození zrakového nervu a tím funkce oka. Nitrooční tlak se většinou zvyšuje v důsledku snížení odtoku nitrooční tekutiny. Glaukomem jsou v současnosti postiženy asi 2 - 4 % dospělé populace, jen u nás to tedy činí okolo 140 000 lidí, toto onemocnění představuje vůbec nejčastější příčinu oslepnutí.
Zájem o použití marihuany pro tuto indikaci se objevil v roce 1971, kdy Hepler a Frank informovali, že kouření marihuany obsahující 0,9 % THC snížilo nitrooční tlak o 31 % u 9 z 11 dobrovolníků. Tento efekt byl potvrzen dalšími studiemi u pacientů s glaukomem i se zdravými dobrovolníky. Bylo prokázáno, že účinek marihuany na snížení nitroočního tlaku může být zdvojnásoben orálním či i.v. podáním THC. Dawson a Flom ale zaznamenali snížení jen u pacientů, kteří neměli předchozí zkušenosti s konzumací marihuany. Ve skupině chronických kuřáků byl podle nich efekt velmi malý nebo žádný. Inhalace marihuany nebo i.v. či p.o. podání THC v dávkách od 10 do 20 mg sníží nitrooční tlak v průměru o 25 až 30 %, v některých případech až o 50 %. Účinek trvá poměrně krátce, jen 4 až 6 hodin. Podstata účinku je neznámá. Možným mechanismem může být vzrůst syntézy arachidonové kyseliny a následně prostaglandinů. Také není jasné, zda efekt na snížení nitroočního tlaku je způsoben lokálním nebo systémovým působením THC.
Pro lokální působení THC by byla nutná přítomnost kanabinoidních receptorů v oční tkáni, ale dosud nebyl žádný nalezen. Podle jedné zprávy však už byl přípravek pro lokální podání ve formě očních kapek vyvinut a na trh se dostal pod názvem Canasol v roce 1987. Poměrně velké množství tohoto preparátu bylo pro terapii glaukomu použito v Karibské oblasti a v některých částech Severní Ameriky. Jeho účinnost byla prý srovnatelná s efektem timolol-maleátu a měl být kompatibilní s běžnou antiglaukomatickou farmakoterapií. Z tohoto poznatku lze usuzovat, že kanabinoidní receptory jsou v oku přítomny, ale doposud nebyly nalezeny.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10