Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Český lékopis 1997 - doplněk 2000

1
2
Doplněk 2000 k Českému lékopisu 1977 (ČL 97-Dopl. 2000) navazuje koncepcí, členěním a stránkováním na základní dílo (ČL 97) a Doplněk 1999. Rychlou orientaci v celém ČL 97 a jeho doplňcích zajišťuje rejstřík, který obsahuje odkazy na základní dílo a oba doplňky. Vedle překladů textů 3. doplňku Evropského lékopisu v 3. vydání (Ph. Eur. 3 - Suppl. 2000) a textů uveřejněných jako rychlé zezávaznění v časopisu Pharmeuropa v roce 1999 a 2000 obsahuje tento doplněk též změny, národní články léčivých a pomocných látek a vybraných léčivých přípravků.
Tento doplněk je rozsahem menší než hlavní předloha, tj. Ph. Eur. 3 , který je velmi objemné dílo a než Doplněk 1999. Zmenšení rozsahu Doplňku 2000 proti předloze je způsobeno tím, že statě (13) a články (79) předlohy v originále označené "corrected 2000" byly v českém překladu zahrnuty do části Změny, jejíž náplň se tím zvětšila a změny těchto statí a článků byly zvýrazněny. Z článků označených v Ph. Eur. 3 - Suppl. 99 "corrected 2000" bylo převzato v celém znění pouze deset. Jsou to články, u nichž byla změna v obrázcích, vzorcích apod. a zařazení do změn by neprospělo jejich přehlednosti.
Pro rychlou orientaci o jaký typ statě nebo článku se jedná je v seznamu u každé položky vyznačen charakter takto :

2000nové články a revizní články Ph. Eur. 3 - Supplement 2000. Bližší charakteristika článku je uvedena za jeho názvem (nový, REV 7 = revizní článek ČL 97, REV 9 revizní článek ČL 97 - Dopl. 99)
Nnárodní články
2RZrychlé zezávaznění (rychlá revize) statě nebo článku k 1. 7. 1999, uveřejněné v časopisu Pharmeuropa
3RZrychlé zezávaznění (rychlá revize) statě nebo článku k 1. 1. 2000, uveřejněné v časopisu Pharmeuropa
4RZrychlé zezávaznění (rychlá revize) statě nebo článku k 1. 7. 2000, uveřejněné v časopisu Pharmeuropa
corr2000přetištění vybraných statí nebo článků označených v textu Ph. Eur. 3 - Supplement 2000 " Corrected 2000", které nebylo vhodné s ohledem na rozsah změn zařadit do části Změny

Tab. 1


Počet jednotlivých statí a článků znázorňuje tato tabulka :

ČL - 97 Dopl. 2000Typ článků nebo statí
2000corr 2000RZN
novérevizní
obecné stati10273-40
léčivé a pomocné látky91649161181
léčivé přípravky371718
součet104989208239

Tab. 2


Ze statí a článků ČL 97-Dopl. 2000, které jsou aktuální pro lékárny v České republice uvádíme :

2Zkušební metody
2.2Fyzikální a fyzikálně-chemické metody
20002.2.25 Absorpční spektrofotometrie v ultrafialové a viditelné oblasti (REV7)
2.5Stanovení obsahu
20002.5.6 Číslo zmýdelnění (REV7)
2.6Biologické zkoušky
20002.6.12 Mikrobiologické zkoušení nesterilních výrobků (celkový počet živých mikroorganismů) (REV9)
20002.6.13 Mikrobiologické zkoušení nesterilních výrobků (zkoušky na specifické mikroorganismy) (REV9)
2.9Metody farmaceutické technologie
20002.9.7 Oděr neobalených tablet (REV7)
2RZ2.9.19 Hodnocení kontaminace částicemi pod hranicí viditelnosti (nový)
20002.9.22 Stanovení doby deformace lipofilních čípků (REV9)
20002.9.25 Uvolňování léčiva z léčivé žvýkací gumy (nový)
4Zkoumadla
4.1Zkoumadla, roztoky pro limitní stanovení nečistot, tlumivé roztoky
4.1.1Zkoumadla
4.1.2Základní roztoky pro limitní stanovení nečistot
4.1.3Tlumivé roztoky
4.2Odměrná analýza
4.2.1Základní látky pro odměrné roztoky
4.2.2Odměrné roztoky
NSeznam referenčních látek použitých v národních článcích
5Všeobecné dodatky
NTabulka č. I: Omamné a psychotropní látky
NTabulka č. II: Venena
NTabulka č. III: Separanda
NTabulka č. IV: Doporučené terapeutické dávky léčiv pro dospělé
NTabulka č. V: Doporučené terapeutické dávky léčiv pro děti
NTabulka č. VI: Doporučené dávky některých oficinálních léčiv používaných u zvířat
6Speciální část
6.1Léčivé a pomocné látky
2000Acidum acetylsalicylicum (REV7)
corr2000Acidum salicylicum
2000Adeps lanae hydrogenatus (REV7)
2000Alchemillae herba (nový)
2000Ammonii bromidum (nový)
2000Ammonii hydrogenocarbonas (nový)
corr2000Anisi etheroleum
2RZAqua pro iniectione (REV7)
2RZAqua purificata (REV7)
2000Arnicae flos (nový)
2000Camphora D (nový)
2000Codeini hydrochloridum dihydricum (nový)
2000Eleutherococci radix (nový)
corr2000Ethanolum 96%
corr2000Ethanolum anhydricum
2000Glycerolum (REV7)
2000Glycerolum 85% (REV7)
2000Hamamelidis folium (REV7)
2000Hyperici herba (v ČL 97, N) (REV7)
2000Kalii nitras (v ČL 97, N) (REV7)
2000Macrogola (REV7) [4]
2000Melissae folium (nový)
4RZMethylthioninii chloridum (nový)
2000Morphini hydrochloridum trihydricum (v ČL 97, Morphini hydrochloridum) (REV7)
2000Olivae oleum raffinatum (nový)
Plantae medicinales (nový)
Plantae medicinales ad potionem aquosam
2000Sojae oleum raffinatum (nový)
2000Tragacantha (REV7)
2000Zinci acetas dihydricus (nový)
6.2Léčivé přípravky
6.2.1Obecné články lékových forem
2000Plantarum medicinalium praeparata (nový)
6.2.2Jednotlivé léčivé přípravky
NAmara tinctura
NBelladonnae tinctura
NGallarum tinctura
NPlantaginis extractum fluidum
NRatanhiae tinctura
2000Solutiones ad peritonealem dialysim (REV7)
2000Solutiones ad haemocolaturam haemodiacolaturamque (REV7) [5]
2000Solutiones ad haemodialysim (REV7)
NThymi extractum fluidum
NValerianae tinctura

Tab. 3


Protože příprava 3. doplňku Evropského lékopisu, 3. vydání (Ph. Eur. 97 - Suppl. 2000) probíhala částečně v období příprav na 4. vydání Evropského lékopisu, je text některých článků již poplatný novým úspornějším Stylizačním pokynům (Style guide) pro vypracování Evropského lékopisu.
Použité názvosloví organické chemie v předkládaném 2. doplňku respektuje plně stejné zásady jako názvosloví ČL 97 a ČL 97 - Dopl. 99, přestože vyšlo doporučení Komise pro názvosloví organické chemie nazvané Průvodce názvoslovím organických sloučenin podle IUPAC, ACADEMIA - Praha 2000. Doporučení obsahuje publikované i dosud nepublikované změny k názvosloví organické chemie vydané v roce 1979. Toto názvosloví bude plně zavedeno až při dalším vydání Českého lékopisu, avšak již v posledním doplňku ČL 97 - Dopl. 2001 bude toto názvosloví uplatňováno v závorkách jako alternativa stávajícího názvosloví k zajištění postupného přechodu na nové názvoslovné zásady.
Mimo řady dílčích změn v revizních článcích a statích byla v předkládaném doplňku radikálně přepracována stať 2.2.31 Elektroforéza, stať 3.1 Materiály pro výrobu obalů, kde je zavedeno nové uspořádání přísad polymerů, viz stať 3.1.13, radikálně přepracována stať 5.3. Statistické analýzy výsledků biologických zkoušek a článek Radiofarmaka, jehož přepracovaná tabulka fyzikálních vlastností radionuklidů byla přeřazena do části 5 Všeobecné dodatky.
Z nových statí jako významnou je třeba vyzdvihnout v praxi používanou stať 2.2.43 Hmotnostní spektrometrie a stať 2.8.14 Stanovení tříslovin v rostlinných drogách. Farmaceutické praxe se nejvíce dotkne stať 2.2.44 Celkový obsah organického uhlíku ve vodě pro farmaceutické použití a článek Producta cum possibili transmissione vectorium encephalopathiarum spongiformium animalium v návaznosti na stať 5.2.8 Minimalizace rizika původců spongiformní encefalopathie léčivými přípravky.
Pro přehlednost byla opět zcela přepracována stať 4 Zkoumadla s ohledem na značný počet nových zkoumadel a vzhledem ke značnému počtu evropských a českých změn.
S ohledem na vydání zákona č. 117/2000 Sb., kterým se mění zákon ě. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., byla příslušně upravena i Tabulka I: Omamné a psychotropní látky.
Ve shodě s koncepcí Českého lékopisu 1997 byly rovněž upraveny a doplněny tabulky č. II: Venena, č. III: Separanda, č. IV: Doporučené terapeutické dávky léčiv pro dospělé, č. V: Doporučené terapeutické dávky léčiv pro děti a č. VI: Doporučené dávky některých oficinálních léčiv používaných u zvířat.
V části 6.2.1 se z plánovaných článků léčivých přípravků pro lékárny nepodařilo řadu z nich dokončit, a to vzhledem k nedostatečnému laboratornímu zázemí Lékopisné komise.
To se týká mj. infúzních přípravků připravovaných OPSL lékáren, které plánujeme zařadit do Českého lékopisu 97-Doplňku 2001.
Literatura
1. Český lékopis 1997. Grada Publishing, Praha 1997
2. Český lékopis 1997 - Doplněk 1999. Grada Publishing, Praha 1999
3. Český lékopis 1997 - Doplněk 2000. Grada Publishing, Praha 2000

1
2