Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
Interakce antidiabetik

1
2
3
4
5
6
7
Ve třech klinických studiích, kde byl pacientům užívajícím tolbutamid (1500 mg/den ve třech denních dávkách) současně podáván chloramfenikol (2 g/den) bylo po několika dnech pozorováno přibližně zdvojnásobení plazmatické hladiny a plazmatického poločasu tolbutamidu a zároveň snížení glykémie v průměru o 24-30 %. Žádný z pacientů nevykazoval klinické známky hypoglykémie. Signifikatní hypoglykémie při současné aplikaci tolbutamidu a chloramfenikolu se vyskytuje zřídka.
int. 45 Phenylbutazon vs tolbutamid
U 9 diabetiků dlouhodobě užívajících tolbutamid (3 g/den) byla po 7 denní aplikaci phenylbutazonu snížená clearance tolbutamidu (o 50 %) a došlo k nárůstu plazmatického poločasu léčiva. Existuje i paradoxní studie dokumentující zvýšení clearance tolbutamidu při současné aplikaci phenylbutazonu.
int. 46 Azapropazon (strukturálně příbuzný fenylbutazonu) vs tolbutamid
Případy těžkých hypoglykémií u seniorů diabetiků stabilizovaných na tolbutamidu (1000 mg/den) byly pozorovány po zahájení léčby azapropazonem v dávkách 900-1200 mg/den.
int. 47 Co-trimoxazol vs tolbutamid
Podání 500 mg tolbutamidu i.v. pacientům po sedmidenní terapii cotrimoxazolem (1600 mg sulfamethoxazolu a 320 mg trimetoprimu/den) vyústilo ve statisticky signifikatní snížení clearance volné frakce tolbutamidu (o 25 %), snížení vazby na plazmatické bílkoviny (o 6 %) a prodloužení plazmatického poločasu o 30 %. V hladinách glukózy nebyly zaznamenány významné změny. U sulfafurazolu, sulfadiazinu, sulfadimethoxinu nebyly hlášeny ani farmakokinetické změny při podání s tolbutamidem, ani změny v hladinách glukózy.
int. 48 Co-trimoxazol vs glibenklamid
Retrospektivní analýza 57 pacientů poukázala na asociaci těžkých hypoglykémií s podáváním kombinace cotrimoxazolu a glibenklamidu.
Prospektivní sledování 8 diabetiků stabilizovaných na glibenklamidu (5-15 mg/den), kterým byl podáván cotrimoxazol po dobu 4-6 dnů, neprokázalo žádné změny plazmatických hladin glibenklamidu, ani hladin glukózy.
int. 49 Rifampicin vs tolbutamid
U 16 pacientů léčených antituberkulotikem rifampicinem v denní dávce 450-650 mg po dobu 4 týdnů se poločas tolbutamidu snížil zhruba na polovinu a plazmatická clearance vzrostla dvojnásobně po jednorázovém podání tolbutamidu 1000 mg i.v. Podobné případy byly zaznamenány také po 8 denní léčbě rifampicinem (1,2 g/den) a následné i.v. aplikaci tolbutamidu v dávce 20 mg/kg.
int. 50 Rifampicin vs glibenklamid
Bylo sledováno významné snížení plazmatických hladin glibenklamidu u pacientky, která užívala dlouhodobě 5 mg/den po přidání 600 mg/den rifampicinu k lékovému režimu. Dávky glibenklamidu musely být zvýšeny na 15 mg/den k udržení kontroly diabetu a současně byla přidána i terapie inzulínem. Po vysazení rifampicinu plazmatické koncentrace dramaticky vzrostly a dávkování bylo opět upraveno na 5 mg/den.
int. 51 Warfarin vs glibenklamid
Byl zaznamenán případ smrtelného vnitřního krácení u staré pacientky stabilizované na warfarinu po zahájení terapie glibenklamidem 10 mg/den. Došlo až k trojnásobnému nárůstu protrombinového času během 48 hod.
Neprokázané interakce

int. 52glimepiridvs fenytoin
int. 53glimepiridvs ramipril
int. 54glimepiridvs ranitidin
int. 55glimepiridvs warfarin
int. 56glibenklamidvs ranitidin
int. 57glibenklamidvs spirapril
int. 58glibenklamidvs warfarin
int. 59metforminvs roziglitazon
int. 60glibenklamidvs roziglitazon
int. 61glibenklamidvs telmisartam
int. 62glibenklamidvs valsartam
int. 63glibenklamidvs vimpocetin
int. 64repaglinidvs cimetidin
int. 65repaglinidvs digoxin
int. 66repaglinidvs theophylin
int. 67repaglinidvs warfarin
int. 68rosiglitazonvs akarbza
int. 69rosiglitazonvs kontraceptiva
int. 70rosiglitazonvs digoxin
int. 71rosiglitazonvs glibenklamid
int. 72rosiglitazonvs warfarin
int. 73tolbudamidvs celecoxib
int. 74tolbudamidvs verapamil
int. 75tolbudamidvs warfarin
int. 76miglitolvs nifedipin
int. 77miglitolvs warfarin
int. 78miglitolvs antacida
int. 79rosiglitazonvs nifedipin
int. 80rosiglitazonvs ranitidin
int. 81rosiglitazonvs warfarin

Tab. 7


Literatura
Lazar JD, Wilner KD. Drug interactions with fluconazole. Rev Infect Dis 1990;12:327-333 Loupin E, Descotes J, Lery N, Evreux JC. Interactions medicamenteuses et miconazole. Therapie 1982;37:437-441

1
2
3
4
5
6
7