Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
Interakce antidiabetik

1
2
3
4
5
6
7
8. příklady z klinické praxe
int. 35 flukonazol vs tolbutamid
Při současném podávání tolbutamidu (500 mg/den) a flukonazolu (150 mg 1. den a 100 mg dalších 6 dní) bylo pozorováno již od 1. dne signifikatní zvýšení plazmatických koncentrací tolbutamidu a zdvojení plazmatického poločasu tohoto léčiva. Vliv této interakce na hladiny glukózy byl nevýznamný.
int. 36 Mikonazol vs glibenklamid
U pacientky dlouhodobě užívající 15 mg glibenklamidu/den perorálně byla pozorována interakce spočívající ve výskytu hypoglykémie po podání jednorázové perorální dávky mikonazolu 325 mg. Při úpravě dávky mikonazolu na 250 mg došlo k normalizaci hladin glukózy. Interakce glibenklamidu s mikonazolem je málo častá, vzhledem k méně frekventnímu užití tohoto antimykotika v perorální formě.
int. 37 Mikonazol vs gliklazid
U starší pacientky dlouhodobě užívající 40 mg gliklazidu denně se rozvinula těžká hypoglykémie po jednorázové intravenózní aplikaci 400 mg mikonazolu, a to v 5. dni po aplikaci uvedené dávky. Tato hypoglykémie byla problematicky zvládnutelná, pomalu reagovala na infúzní podávání glukózy.
int. 38 Cimetidin vs tolbutamid
Cimetidin ve vysokých dávkách (1600 mg/den) vyvolal signifikantní zvýšení plazmatického poločasu tolbutamidu a snížení jeho clearance. Jelikož tyto změny byly nevýznamné při podávání nižších dávek cimetidinu (do 1200 mg/den) a typických dávek ranitidinu (do 300 mg/den), předpokládá se, že možným mechanismem interakce je inhibice izoenzymu CYP2C9 až při vysokých dávkách léčiv.
int. 39 Cimetidin vs glibenklamid
Podání cimetidinu 1200 mg/den po 4 dny u pacientů dlouhodobě užívajících 5 mg glibenklamidu/den vedlo k signifikantnímu nárůstu plazmatické hladiny a ke snížení clearance průměrně o 30 %. Ojediněle byla podobná interakce zaznamenána i u ranitidinu. Jednalo se o případ starého pacienta, diabetika, který dlouhodobě užíval glibenklamid 5 mg/den a po 6 denní terapii ranitidinem v dávkách 300 mg/den u něj došlo k těžké hypoglykémii, vyžadující několikahodinovou infúzní aplikaci glukózy.
int. 40 Cimetidin vs glipizid
Podobně jako u glibenklamidu, také u glipizidu byly pozorovány výrazně vyšší plazmatické koncentrace glipizidu při současném podávání cimetidinu - u glipizidu však došlo k interakci již při nižších dávkách cimetidinu a ranitidinu (400 mg cimetidinu/den a 150 mg ranitidinu/den).
int. 41 Cimetidin vs gliklazid
U gliklazidu byly hlášeny ojedinělé případy těžkých hypoglykémií, zejména u seniorů. U pacientů stabilizovaných na dávkách gliklazidu 160 mg/den došlo po podání cimetidinu (800 mg/den) k signifikantnímu zvýšení plazmatických hladin gliklazidu.
int. 42 Cyclosporin vs troglytazon
Po jednom měsíci léčby troglitazonem v dávkách 400 mg/den klesly plazmatické koncentrace cyclosporinu pod detekovatelné hladiny, po vysazení došlo k nárůstu na původní plazmatické hladiny
int. 43 Troglitazon vs terfenadin
Troglitazon v dávkách 600 mg/den vedl k významnému snížení plazmatické hladiny terfenadinu (průměrně o 30-60 %)
int. 44 Chloramfenikol vs tolbutamid

1
2
3
4
5
6
7