Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Přehled recepturních zkratek

1
2
(|= běžně užívané )
Přehled recepturních zkratek
A

|aa (p. aeq.)ana (partes aequales)po stejných částech, každého stejný díl
|aa adana adpo stejných částech do
abs.absolutusabsolutní
a. c.ante cibumpřed jídlem
|Ac., acid.Acidum,aciduskyselina, kyselý
|Acet.Acetumocet
ad baln.ad balneumke koupeli
|ad caps. amyl.ad capsulas amylaceasdo oplatek
|ad caps. gelatad capsulas gelatinosasdo želatinových tobolek
ad chart.ad chartam, ad chartasdo váčku, do váčků
ad chart. cerat.ad chartam ceratam, adchartas ceratado voskového váčku, do voskových váčků
ad diagn.ad diagnosimk diagnostickým účelům
ad fict.ad fictiledo kelímku
|ad inf. med.ad informationem medicik informaci lékaře
ad l., ad lib.ad libitumpodle libosti, podle vůle
ad man. med.ad manus medicido rukou lékaře
|ad oll.ad ollamdo kelímku
ad oll. porcel.ad ollam porcellaneamdo porcelánového kelímku
ad rat.ad rationemna účet
ad sac. pap.ad sacculum papyraceumdo papírového sáčku
ad scat.ad scatulamdo krabičky
ad scat. ord.ad scatulam ordinariamdo jednoduché krabičky
|ad us. ext.ad usum externumk zevnímu upotřebení, užití
|ad us. int.ad usum internumk vnitřnímu upotřebení
|ad us. propr.ad usum propriumk vlastní potřebě
ad us. techn.ad usum technicumk technickému upotřebení
ad us. ther(ap).ad usum therapeuticumk léčbě
|ad us. vet.ad usum veterinariumpro veterinární potřebu
|ad vitr.ad vitrumdo láhve
|ad vitr. adl., all.ad vitrum adlatum, allatumdo přinesené láhve
ad vitr. alb.ad vitrum albumdo bílé láhve
ad vitr. ampl.ad vitrum amplumdo láhve se širokým hrdlem
ad vitr. caerul.ad vitrum caeruleumdo láhve z modrého skla
ad vitr. c. epist. v. cl.ad vitrum cum epistomato vitreo usumdo láhve uzavřené zátkou
ad vitr. fusc.ad vitrum fuscumdo láhve z hnědého skla
|ad vitr. gutt.ad vitrum guttatumdo kapací láhve
ad vitr. op(erc).ad vitrum operculatumdo láhve se širokým hrdlem
|add.addepřidej
adhaesiv.adhaesivuslepivý
adl(at)., allat.adlatus, allatuspřinesený
adm.admiscepřimíchej
adsp.adspersoriuszasýpací
aeq.aequalisstejný, rovný
aeth.aethereuséterový
albumin.albuminatusbílkový, s bílkem; albuminát
alcoh.alcohol, alcoholatusalkohol, alkoholový, lihový
alcohol.alcoholatusalkoholový, lihový
alcoh. dep.alcohole depuratusčištěný lihem
aliq.aliquotněkolik, trochu
alk.alkalinusalkalický
alt.alternuskaždý druhý
amar.amarushořký
amer.americanusamerický
|amp.ampullaampulka
|anhydr.anhydricusbezvodý
|aq.aquavoda
aq. bull.aqua bulliensvroucí voda
aq. calid.aqua calidahorká voda
aq. comm.aqua communisobyčejná, studniční voda
|aq. dest.aqua destillatadestilovaná voda
aq. fervaqua fervidahorká voda
aq. font.aqua fontis,fontanapramenitá voda
aq. frig(id).aqua frigidachladná voda
aq. gel.aqua gelidaledová voda
aq. dem.aqua demineralisatademinerizovaná voda
aquos.aquosusvodný
aq. mar.aqua marinamořská voda
aq. min(er).aqua mineralisminerální voda
aq. ophth(alm).aqua ophthalmicaoční voda
aq. pluv.aqua pluvialisdešťová voda
|aq. redest.aqua redestillataredestilovaná voda
aq. sterilaqua sterilisatasterilizovaná voda
|arom.aromaticusaromatický,vonný
aut simil.aut similianebo podobné
ax(ung).axungiasádlo
axung. porc.axungia porcivepřové sádlo

Tab. 1


B

b. a.balneum arenaepísková lázeň
bac.bacillustyčinka
bals.balsamumbalzám
b. aq.balneum aquaevodní lázeň
b. i. d.bis in diedvakrát denně
b. v.balneum vaporisparní lázeň
bol.bolussousto (velká pilulka)
but.butyrummáslo

Tab. 2


C

|c.cums
caerul.caeruleusmodrý
calefact.calefactuszahřátý
calid.calidusteplý,horký
|caps. amyl.capsula amylacelaškrobová tobolka
caps. el(astic).capsula elasticapružná tobolka
caps. gel.capsula gelatinosaželatinová tobolka
caps. gelat. el(astic).capsula gelatinosa elasticapružná želatinová tobolka
caps. gel. op(erc).capsula gelatinosa operculataželatinová tobolka s víčkem
caps. moll.capsula mollisměkká, želatinová tobolka
catapl.cataplasmakašovitý obklad
cer(at).ceratusvoskovaný
cereol.cereolustyčinka, bougie
cib.cibusjídlo
c. f.cum formulas opisem receptu
ch. c.charta ceratavoskovaný papír
cig.cigarettae (medicinales)cigarety (léčivé)
|citocitorychle
cnt., ctgr.centigrammacentigram
cochl.cochlearlžíce
cochl. amp.cochlear(e) amplumpolévková lžíce
cochl. mag.cochlear(e) magnumpolévková lžíce
cochl. max.cochlear(e) maximumpolévková ž íce
cochl. med.cochlear(e) mediumdezertní lžíce
cochl. min.cochlear(e) minimumčajová,kávová lžíce
cochl. parv.cochlear(e) parvumčajová,kávová lžíce
cochl. plen.cochlear(e) plenumpolévková lžíce plná
coct.coctusvařený
col., colat.colaturascezenina, procezené
collyr.collyriumoční voda
|comp., cp.compositussložený
compr.comprimestlač
comm.communisobecný, všeobecný
|conc.concentratuskoncentrovaný
conc., concs.concisus,coscissusřezaný
consp.conspergeposyp
cont.contusustlučený
cop.copiakopie, opis receptu
coq.coqueuvař
cor.coriumkůže
corros.corrosivusleptavý, dráždivý
|cort.cortexkůra
|cps.capsulatobolka
crd., crud.crudussurový, nečistý
|cryst.crystallisatuskrystalický, krystalový
ctr.contraproti
ct.contusustlučený
cusp. cultr.cuspis cultrišpička nože

Tab. 3


D

den(at).denaturatusdenaturovaný
deglut.deglutiaturbudiž polknut
|dct., decoct.decoctumodvar
|d., D.da, detur, denturdej, buď dáno, buďte dány
|dent.denturbuďte dány
|dent. tal. dos...dentur tales doses...budiž dáno takových dávek....
dental.dentalisdentální
dentifr.dentifriciuszubní, určený pro zuby
|dep.depuratusčištěný
desc(end).descendensklesající, sestupný
|dest.destillatusdestilovaný
det.deturbudiž dán, vydán
dig.digeredigeruj
|dil., dilut.dilutuszředěný
dim., dimid.dimidiumpolovička
d. in dupl.detur in duplobuď dáno dvojnásob, dvakrát
|disp.dispensa, dispensenturvydej, buďte vydány
|div.dividerozděl
|div. in d. aeq.divide in doses aequalesrozděl v stejné dávky
|dos.dosis, dosesdávka, dávky
|drg.dragéesdražé
|D. S.da signa, detur signeturvydej, označ, buď dáno,buď označeno
|d. t. d., dent. tal. dos.dentur tales dosesbuď takových dávek dáno
|dtr.deturbuď dáno
|dtr. ad vitr.detur ad vitrumbuď dáno do láhve
|dtr. c. f.detur cum formulabuď dáno s udáním pøedpisu
|dtr. s. nom.detur suo nominevydej s označením obsahu
dtr. s. sigil.detur sub sigillobuď vydáno zapečetěno
|dtr.s.s.ven.detur sub signo venenivydej s označením jed
|duoden.duodenalisduodenální, dvanáctníkový
d. u. n.detur usui notobuď dáno k známému účelu
dulc.dulcissladký
dup.duplexdvojitý, dvojnásobný
dup.duplumdvojnásobek
dur.durustvrdý
dx.dexterpravý

Tab. 4


E

el.eluevymyj, promyj
elaeos.elaeosaccharumsiliční cukr
elect.electuariumlektvar
empl.emplastrumnáplast
empl. ext.emplastrum extensumnatřená náplast
|emuls.emulsioemulze
enem.enemaklysma
epist.epistomiumzátka
epist. vitr.epistomium vitreumskleněná zátka
evap.evaporaodpař
exact.exactedůkladně, přesně
exactiss.exactissimeco nejdůkladněji, co nejpřesněji
exh(ib).exhibeaturbudiž vyhotoven
exp. noct.expeditio nocturnavydání (léku) v noci
exp(ress).expressusvylisovaný, získaný lisováním
exprim.exprimevytlač, vylisuj
|exsicc(at).exsiccatusvysuěený
extd.extendenatři,rozetři
extd. s. lint.extende supra linteumnatři na plátno
|extr.extractumextrakt (výtažek)
extr. aq.extractum aquosumvodný extrakt
|extr. fl.extractum fluidumtekutý extrakt
extr. spirit.extractum spirituosumlihový extrakt
|extr. sicc.extractum siccumsuchý extrakt
extr. spiss.extractum spissumhustý extrakt

Tab. 5


F

|f.fiat, fiantaby vzniklo, povstalo; připrav
factit.factitiusumělý
|ferv.fervidushorký, teplý
|filtr.filtrafiltruj
fiss.fissusštípavý
fist. plic(atil).fistula plicatilistuba stlačitelná (na mast)
|f. l. a.fiat, fiant lege artisaby vzniklo podle pravidel umění
|flav.flavusžlutý
|fl., flor.flos, floreskvět, květy
|fluid., fl.fluidustekutý
f. m., f. mixt.fiat mixturaaby nastalo smíšení,aby vznikla smíšenina
|fol.foliumlist
follic.folliculuslusk, míšek
font.fontanus, fontispramenitý, studniční
f. op.fiant opebuď připraveno pomocí
form.formetur, formenturbudiž utvořeno, buďte utvořeny
fort.fortissilný
fortiss.fortissimusnejsilnìjší
fract.dos.fracta dosidělenou dávkou
fragm.fragmentumzlomek, úlomek
freq.freqmenterčasto
frig. par.frigide paratusza studena připravený
frigid.frigiduschladný, studený
|fr., fruct.fructusplod
f. s. a.fiat, fiant secundum artempřiprav podle pravidel umění
|f. sol.fiat solutioaby vznikl roztok, abyse rozpustilo
fus.fusustavený

Tab. 6


G

|garg.gargarismakloktadlo
gland.glandulaežlázky
|glob. vagin.globuli vaginalespoševní kuličky
gr., gross.grossushrubý
gr. m.grosso modove velkých kusech
|gran.granulum (granula)zrnko (zrnka)
|gtt.gutta (guttae)kapka (kapky)
guttat.guttatimpo kapkách
|guttator.guttatoriumkapátko

Tab. 7


H

h.horahodina
|hb., herb.herbabylina, nať
hum.humanushumánní, pro lidi
|hyd(r).hydrosusvodný, s vodou

Tab. 8


I

ibid.ibidemtamtéž
id.idemtýž
in acum. cultr.in acumine cultrina špičku nože
in bac(ill).in bacillisv tyčinkách
in d.in dieza den
in fasc.in fascibusve svazcích
in fasc.in fasciculisve svazečcích
in fol.in foliisv listech, foliích
in fragm.in fragmentisv úlomcích
in globul.in globulisv kuličkách
in gran.in granisv zrnech
in lam.in lamellisv plátcích, destičkách
in loc. cal.in locco calidona místě teplém
in loc. ferv.in loco fervidona místě horkém
in loc. frig.in loco frigidona místě chladném
in mass.in massain massisve hmotě, v celku, ve hmotách, v celcích
in p. aeq.in partes aequalesdo stejných částí
in rotul.in rotulisv pokroutkách, pecičkách, čočkách
in scat.in scatulav krabičce
in sort.in sortibuspřírodní, netříděný, nepřebíraný
in subst.in substantialátka sama o sobě (nikoliv v lékové formě)
in tabul.in tabulisv tabulích, tabulkách
|in tabulet(t).in tabulettisv tabletkách
in vas. claus.in vase clausov uzavřené nádobě
in vit.in vitrove sklenici, v láhvi
inc.incissusřezaný
|inf.infusumnálev
|inj.injectioinjekce
inj. ascend.injectio ascendensinjekce se stoupající dávkou
inj. i-cutan., i.c.injectio intracutaneainjekce podkožní
inj. i-musc., i.m.injectio intramuscularisinjekce nitrosvalová
|inj.i- i-venos., i.v.injectio intravenosanitrožilní
inst. nas.instilatio nasalisvkapávání nosní, nosní kapky
inst(ill).instillanduske vkapávání
insuf(l).insuflatiovefukování; vprašování, šňupání (léčivého prášku)
int.internusvnitřní
irrig.irrigatiovyplachování
|isoton.isotonicusizotonický
iter.itereturbudiž opakováno

Tab. 9


L

|l. a.lege artispodle pravidel umění
|lag.lagena, lagoenaláhev
lat.latitudinisširokou, šířky
len.lenismírný
lenit.lenitermírně
lev.levislehký
leviss.levissimusvelmi lehký, nejlehčí
|lign.lignumdřevo
linct.linctusliz
ling.linguettaelinguety
|linim.linimentummazání
|liq.liquor, liquidustekutina, tekutý
|liquef.liquefactuszkapalněný, tekutý
longit.longitudinisdlouhou, délky
|lut.luteusžlutý
lycop(od).lycopodiumplavuňové výtrusy

Tab. 10


M

|m.miscesmíchej
mac.maceramaceruj
|max.maximusnejvětší
|m. d. s.misce, da, signa, misceatur, detur, signetursmíchej, vydej, označ, budiž vydáno
|m. f.misce fiatsmíchej a připrav
m. et s.misce et signasmíchej a označ
|m. f. l. a.misce fiat lege artissmíchej a připrav podle pravidel umění
m. f. m.misce fiat massasmíchej a připrav masu
m. f. m.misce fiat mixturasmíchej a připrav mixturu
m. f. p.misce fiat pilulaesmíchej a připrav pilulky
m. f. p.misce fiat pulvissmíchej a připrav prášek
|m. f. sol.misce fiat solutiosmíchej a připrav roztok
|m .f. supp.misce fiant suppositoriaať vzniknou čípky
|m. f. ung.misce fiat unguentunať vznikne mast
|m. f. mass. pil.misce fiat massa pilularumsmíchej a připrav pilulkovou masu
m. f. mass. pil. e qua form.misce fiat massa pilularum e qua formentursmíchej a připrav pilulkovou masu, z které budiž vytvořeno
med.medicamentumléčivo, lék
med.medicuslékař
med.mediusstřední, prostřední
medic.medicinalisléčivý
|mixt.mixturasměs
modo praesc.modo praescriptionispodle předpisu
|moll.mollisměkký
mp.manipulushrst
muc.mucilagosliz
mund.mundatusloupaný

Tab. 11


N

n.nomenjméno, název
nat(ur).naturalispřírodní
ne iter.ne itereturnebudiž opakován
ne reit.ne reitereturnebudiž opakován
|ne rept(et).ne repetaturnebudiž opakován
|nebul.nebulaetobolky, oplatky
nigr.nigerčerný
|No., no.numerov počtu, počtem
noct.nocte, noctuv noci, večer
noct.nocturnusnoční
nom.nomenjméno, název
|nom. reg.nomen registratumregistrovaný název
norm.normatusnormovaný
|Nr.numeruspočet

Tab. 12


O

obd.obduceobal, potáhni
ol.oleumolej
|oll.ollakelímek
|ophthal.ophthalmicusoční
opert.opertuskrytý, zavřený
ord.ordinariusobyčejný
ord.ordinatioordinace, předpis, návod
|orig.originalispůvodní
ov.ovumvejce

Tab. 13


P

par.paratuspřipravený
p., ptpars, partesčást, díl, části
p. a.pro analysik analýze
|p. aeq.partes aequalesstejné, rovné díly
p. c.per (pro) centumprocent(o)
|p. d.pro dosipro jednu dávku
|p. diepro dieza den, na den
p. n.pro narcosik narkóze
part. aeq(u).partes aequalesstejné části
parv.parvusmalý
parvul.parvulusmaličký
|past.pastapasta
pastil.pastillipastilky
pd., pond.pondus, ponderisváha, váhy, vážící
penic.penicillusštěteček
percut.percutaneusperkutánní, působící skrze kůži
|peroral.peroralisperorální (užívaný ústy)
|pil.pilula(ae)pilulka(y)
|pp., praecpraecipitatussrážený
|pro adult.pro adultispro dospělé
|pro anaesth.pro anaesthesiapro anestézii
|pro anal.pro analysipro analýzu
pro baln.pro balneoke koupeli, k lázni
pro capil(l).pro capillisna vlasy
pro electrophor.pro electrophoresik elektroforeze
|pro inf.pro infantibuspro děti
|pro infus.pro infusionek infusi
|pro inj.pro injectionena injekci, k injekci
|pro iontophor.pro iontophoresik iontoforeze
pro med.pro medicopro lékaře
pro narc.pro narcosik narkóze
pro ocul.pro oculisna oči, oční
pro rect.pro rectodo konečníku
pro ureth.pro urethrado močové trubice
pro us.pro usuk použití
pro vag.pro vaginado pochvy
prophyl.prophylacticusprofylaktický
pulp.pulpapovidla
|plv., pulv.pulvis, pulveresprášek, prášky
|pulv. adsp.pulvis adspersoriuszasýpací prášek
|pulv. div.pulveres divisidělené prášky
pulv. fum.pulvis fumalisprášek k nakuřování
|pulv. gross.pulvis grossusprášek hrubý
pulv. nasal.pulvis nasalisprášek nosní
pulv. persubt.pulvis persubtilissimusprášek co nejjemnější
pulv. sternut.pulvis sternutatoriusprášek šňupací
|pulv. subt.pulvis subtilisprášek jemný
pulver.pulver(is)atuspráškovaný
|pur.purusčistý
|purg.purgansprojímavý
|purif.purificatusčištěný
|puriss.purissimusnejčistší, zvláště čistý

Tab. 14


Q

q. l.quantum libetkolik je libo, podle libosti
q. s.quantum satiskolik je nutno

Tab. 15


R

r., rad.radixkořen
|R., Rp., Rc., Rec.recipevezmi
rasp.raspatusstrouhaný
rec.recens, recenterčerstvý
recryst.recrystallisatuspřekrystalizovaný
|rec., rectif.rectificatusčištěný
red.reductusredukovaný
|redest.redestillatusredestilovaný
reduct.reductusredukovaný
refriger.refrigeratuszmražený
reit.reitereturbuď opět zhotoveno, připraveno
reman.remanentiazbytek
rep., rept., rpt.repetaturbuď opět zhotoveno, připraveno
res.resinapryskyřice
resubl.resublimatusresublimovaný
|rhiz.rhizomaoddenek
|rubr.ruberčervený

Tab. 16


S

s.satisdosti
s.sinebez
s.sivenebo
s.subpod
s.solverozpusť
S., sig.signa, signeturoznač, budiž označeno
s. f. coct.sub finem coctioniske konci vaření
|s. n.suo nominesvým jménem, názvem
sac(c).sacculussáček
sac. chart.sacculus chartaceussáček papírový
sapon.saponatusmýdlový, s mýdlem
sat.saturatusnasycený, saturovaný
sat.satisdost
sbt.subtilisjemný
scat.scatulakrabička
sem.semen.semeno
siccat.siccatussušený
sig.signaoznač
|sig.signeturoznačení, signatura
sig.signaturbudiž označeno
sig.signumoznačení
sig. nom. prop.signatur nomine propriobudiž označen jménem přípravku
sign.signumznačka, známka, znamení
|sign. registr.signum registratumchráněná značka
signet.signeturbudiž označen
simil.similispodobný
|simpl.simplexprostý, jednoduchý
sin(e).sinebez
sin(e). aq.sine aquabez vody
sin(e). v.sine vitrobez lahvičky
sing.singulusjeden
|sir.sirupussirup
|sol.solutioroztok
sol. conc.solutio concentratakoncentrovaný roztok
sol. glycerin.solutio glycerinicaglycerinový roztok
sol. ol.solutio oleosaolejový roztok
|sol. spirit.solutio spirituosalihový roztok
solv.solverozpusť
solve len. cal.solve leni calorerozpusť při nízké teplotě
|Sp., spec.speciesčaj
spirit., spir.spirituslíh
spiss.spissushustý
|spl., spx., simpl.simplexjednoduchý
|steril.steriliseturbudiž sterilizováno
stili elast.stili elasticielastické tyčinky
stili vag.stili vaginalespoševní tyčinky
subcut.subcutaneuspodkožní
subl(im).sublimatussublimovaný
subst.substantiasubstance, látka
sub sing. ven., s. s. v.sub signo venenis označením "jed"
subt.subtilisjemný
succ.succusšťáva
|supp.suppositoriačípky
|susp.suspensiosuspenze

Tab. 17


T

t. d.tales dosestakové dávky
|tab., tbl.tabulettaetablety
tbl. efferv.tabulettae effervescentesšumivé tablety
tbl. implant.tabulettae implantantesimplantační tablety
|tc., tct., tinct., ti.tincturatinktura
techn.technicetechnicky
techn.technicustechnicky
ten.tenuisřidký
therap.therapeuticusterapeutický, léčebný
titr.titratustitrovaný
trit.tritus, trituratiotřený, triturace (rozměr)
troch.trochiscipastilky, pokroutky
tub.tuber (tuba)hlíza (tuba)

Tab. 181
2