Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Veterinární farmacie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2) reklamacích na jakost a stahování léčiv z oběhu
3) výdeji léčiv chovatelům, které musí obsahovat množství, dávkování léčivého přípravku a identifikaci chovatele
4) kontrole podmínek uchovávání léčiv u veterinárního lékaře
5) evidenci omamných a psychotropních látek uvedených v příloze č.1 a č.5 zákona 117/2000 Sb.
6) bloky použitých receptů označených modrým pruhem a bloky použitých žádanek označených modrým pruhem.
Dokumentace se uchovává 5 let od data provedení posledního zápisu.
Český lékopis 1997 a veterinární léčiva
Požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování humánních a veterinárních léčiv stanovuje Český lékopis 1997. Lékopis byl vydán Ministerstvem zdravotnictví po projednání s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem průmyslu. Za přípravu lékopisu a jeho aktualizaci zodpovídá Lékopisná komise Ministerstva zdravotnictví. Jednou z odborných sekcí komise je sekce Veterinární imunopreparáty a léčiva. Oprávněnou autoritou v oblasti veterinárních biopreparátů a léčiv je Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv a Ministerstvo zemědělství.
Z hlediska přípravy, výroby a kontroly léčiv není rozdílu mezi humánním a veterinárním léčivem.
Doporučené dávky oficinálních léčiv používaných u zvířat
Jednou z českých specifik uvedených v Českém lékopise 1997 je tabulka "Doporučené dávky oficinálních léčiv používaných u zvířat".
Uveřejnění těchto dávek slouží jako informace veterinárnímu lékaři a lékárníkovi, ale nebrání v případě rozhodnutí příslušného lékaře použít dávky jiné.
Dávky jsou vyjádřeny v gramech, pokud není uvedeno jinak, a to buď jako obecné pro jednotku živé hmotnosti (popř. na m2 plochy povrchu těla) nebo pro jednotlivé živočišné druhy nebo jednotlivé zvíře, vždy pro jednotku hmotnosti.
V těchto případech je počítáno u koně (equus, E) a skotu (bos, B) s živou hmotností dospělého zvířete kolem 500 kg, u prasete (sus, S) se 100 kg, u ovce (ovis, O) a kozy (Capra, Cp) s 50 kg, u psa (canis, C) s 20 kg, u kočky (falis, F) se 2 kg a u kura (gallus, G) se 2 kg živé hmotnosti (ž.hm.).
Pro zvířata těžší bývá dávka většiny léčiv přepočtená na kg hmotnosti nižší, u zvířat lehčích (zpravidla mladých) vyšší. Při stanovení dávky léčiva pro jedince těžší a lehčí než jsou výše uvedené hmotnosti, lze vyjít i z poměrů plochy povrchu těla dospělého jedince a jedince těžšího či lehčího, čímž se dávky pro odlišně těžká zvířata stejného druhu korigují v uvedeném smyslu přímo.
Výpočet plochy povrchu těla je možný podle vztahu:
A = K . m2/3 kde
A = plocha povrchu těla v cm2
K = konstanta pro daný živočišný druh
m = hmotnost v g

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10