Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Veterinární farmacie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
U léčivých přípravků, které ovlivňují chování zvířete nebo mají stanovenou ochrannou lhůtu, poučí chovatele i o jejich trvání a o povinnostech, které z toho vyplývají.
Návykové látky ve veterinární péči
Používání veterinárních léčivých přípravků obsahujících návykové látky se řídí stejnými ustanoveními jaké jsou platné pro humánní léčivé přípravky, tj. zejména zákonem č. 117/2000 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon).
Přípravky obsahující návykové látky uvedené v příloze č. 1,2,5,6,7 zákona mohou bez povolení k zacházení pro účely veterinární péče předepisovat a používat pouze veterinární lékaři.
Pouze pro poskytování veterinární péče je mohou nabývat, pozbývat a skladovat fyzické nebo právnické osoby oprávněné k výkonu odborných veterinárních činností, t.j. osoby, které mají vysokoškolské vzdělání veterinárního zaměření. Bez povolení je mohou nabývat a to i v zastoupení, fyzické a právnické osoby na základě receptu veterinárního lékaře. Ostatní osoby nemají k těmto léčivům přístup.
Léčiva obsahující návykové látky mohou být vydána v lékárně pouze na recept nebo žádanku a nemohou být vydávána opakovaně na jeden recept.
Léčiva obsahující omamné látky uvedené v příloze č. 1 a psychotropní látky uvedené v příloze 5 zákona se předepisují na recept nebo žádanku, které musí být označeny modrým pruhem směřujícím z levého dolního rohu do pravého horního rohu.
Recept nebo žádanka jsou přísně zúčtovatelné tiskopisy, které vydávají pouze okresní úřady výhradně do vlastních rukou oprávněné fyzické osoby.
Při předepisování těchto látek se vyplňuje první list a dva průpisy; první list a první průpis je určený pro výdej předepsaného veterinárního přípravku v lékárně. Druhý průpis se ponechává v bloku použitých receptů. Při předepisování léčivých přípravků na žádanku se vyplní první list žádanky a tři průpisy. První list žádanky a dva průpisy jsou určeny pro výdej předepsaného léčivého přípravku v lékárně. Třetí průpis se ponechává v bloku použitých žádanek.
Léčiva obsahující omamné látky uvedené v příloze č. 1 a psychotropní látky uvedení v příloze č. 5 zákona č. 117/2000 Sb. musí být uchovávána odděleně od ostatních v nepřenosných uzamykatelných schránkách z kovu.
Uchovávání veterinárních léčiv v zařízeních veterinární péče
Veterinární lékař uchovává veterinární přípravky za podmínek stanovených v Českém lékopise 1997 a u hromadně vyráběných léčivých přípravků rozhodnutím o jejich registraci. Pokud je předepsáno uchovávání léčivých přípravků za teploty nižší než 15°C, kontroluje se stanovená teplota termografy, teploměry indikujícími maximální a minimální teplotu, teplotními indikátory nebo jinými přístroji dokumentujícími dodržování předepsaného teplotního rozmezí.
Léčiva nevyhovující jakostí, s prošlou dobou použitelnosti, uchovávaná nebo připravená za jiných než předepsaných podmínek, zjevně poškozená nebo nespotřebovaná, musí být příslušně označena a uchovávaná odděleně od ostatních léčiv.
Tímto způsobem musí být léčivé přípravky uchovávány i při přepravě, jestliže veterinární lékař vykonává odbornou veterinární činnost mimo svou ordinaci.
Léčivé přípravky připravované v lékárně musí být uchovávány pouze v původních obalech.
Na podnět Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, držitelů rozhodnutí o registraci nebo distributorů léčiv stahuje veterinární lékař veterinární léčivé přípravky z oběhu v případě zjištění nežádoucích účinků nebo při závadách v jakosti léčivého přípravku.
Dokumentace v zařízeních veterinární péče
Činnosti spojené s odběrem, výdejem a uchováváním léčiv u veterinárního lékaře včetně jejich kontroly musí být dokumentovány.
Dokumentaci tvoří záznamy o:
1) odběru hromadně vyráběných léčivých přípravků a léčivých přípravků připravovaných v lékárně

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10