Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Veterinární farmacie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Předepisovat, uvádět do oběhu a používat při poskytování veterinární péče je možné pouze registrované léčivé přípravky nebo přípravky, u nichž byla povolena výjimka Státní veterinární správou. Dále léčivé přípravky připravené v lékárně. Léčivé přípravy připravené v lékárně mohou být složeny z léčivých látek, z pomocných látek a z rostlin používaných pro farmaceutické účely, které jsou uvedeny v přílohách vyhlášek č. 75/1998 Sb. a č. 245/1997 Sb. Výjimky povoluje Státní veterinární správa.
Náležitosti veterinárního receptu
Vyplněný recepturní tiskopis musí obsahovat:
 • jméno, příjmení a adresu chovatele zvířete, je-li jím fyzická osoba. U právnické osoby název (obchodní jméno) a sídlo
 • druh zvířete
 • předpis
  a) hromadně vyráběného léčivého přípravku a to jeho chráněným názvem, pod nímž byl zaregistrován, lékové formy, koncentrace (síly) a velikosti balení
  b) individuálně připravovaného léčivého přípravku s použitím lékopisných názvů a zkratek
 • návod k použití
 • datum vystavení
 • otisk razítka
  a) obsahující jméno,příjmení (jmenovku) a adresu trvalého pobytu veterinárního lékaře nebo
  b) právnické nebo fyzické osoby vykonávající veterinární činnosti
 • podpis veterinárního lékaře.
  Doba platnosti veterinárního receptu je sedm kalendářních dnů, neurčí-li předepisující lékař jinak, počínaje dnem jeho vystavení.
  Veterinární lékaři, fyzické osoby a právnické osoby oprávněné vykonávat veterinární činnosti si zajišťují tiskopisy receptů u osob, které jsou oprávněny k jejich výrobě a distribuci. Tiskopisy receptů musí být ukládány tak, aby bylo zabráněno jejich ztrátě nebo odcizení a možnosti jejich zneužití. Nevyplněné tiskopisy lékařských předpisů nesmí být opatřeny razítkem poskytovatele, fyzické nebo právnické osoby oprávněné vykonávat veterinární činnosti ani jmenovkou lékaře.
  Náležitosti receptu pro výrobu medikovaného krmiva
  Recept pro výrobu medikovaného krmiva, tj. veterinárního přípravku obsahujícího léčivé látky nebo jejich směsi určené k použití v krmivech nebo v nápojích, musí obsahovat:
 • název léčivého přípravku a jeho koncentraci (sílu) v medikovaném krmivu nebo v medikovaném premixu
 • jméno, příjmení a adresu chovatele zvířete, je-li jím fyzická osoba, u kterého má být medikované krmivo použito. Jestliže chovatelem je právnická osoba, název (obchodní jméno) a sídlo

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10