Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Veterinární farmacie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ústav dále:
 • posuzuje ve sporných případech, zda jde o léčivo nebo jiný výrobek, popřípadě zda jde o homeopatický přípravek
 • hodnotí zprávy o výsledcích předklinického zkoušení léčiv a návrhy výrobců týkající se indikace, základního dávkování a způsobu podávání léčiv
 • ukládá v mezích své působnosti pokuty za porušení povinností stanovených zákonem č. 79/1997 Sb.
 • provádí monitorování nežádoucích účinků léčivých přípravků
 • naplňuje a vede fond odborných informací o léčivech
 • informuje příslušné okresní a městské veterinární správy o povoleních k činnosti vydaných osobám, které mají v jejich územních obvodech své sídlo
 • prověřuje ochranné lhůty léčivých přípravků
 • provádí vyšetření vzorků živočišných produktů a krmiv z hlediska reziduí léčivých přípravků
 • provádí na žádost další odborné úkony v oboru své působnosti.
  Okresní a městské veterinární správy Okresní a městské veterinární správy v oblasti veterinárních léčiv provádějí veterinární dozor nad používáním veterinárních léčiv.
  Způsobilost osob pro zacházení s veterinárními léčivy
  Zacházet s veterinárními léčivy mohou pouze osoby starší 18 let, způsobilé k právním úkonům, bezúhonné, splňující zdravotní a odborné předpoklady pro konkrétní druh a rozsah práce.
  Podmínka dovršení 18 let se nevztahuje na osoby, které zacházejí s léčivy při výuce nebo při zaškolování pod přímým odborným vedením.
  Za bezúhonnou se považuje fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin ani nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti se zacházením s veterinárními léčivy. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z Rejstříku trestů.
  Odborným předpokladem v oblasti výroby a distribuce veterinárních léčiv u kvalifikované osoby je vysokoškolské vzdělání v oboru farmacie, chemie, biologie, medicíny nebo veterinární medicíny.
  Odborným předpokladem pro klinické hodnocení veterinárních léčiv je u zkoušejícího vysokoškolské vzdělání v oboru veterinární medicíny.
  Kvalifikovaná osoba je fyzická osoba ustanovená výrobcem nebo distributorem, která odpovídá u výrobce za to, že každá šarže veterinárního léčiva je vyrobena a kontrolována v souladu se zákonem č. 79/1997 Sb. a prováděcími předpisy a u distributora za to, že léčivo je distribuováno v souladu se zákonem a prováděcími předpisy.
  Osoby zacházející s léčivy jsou povinny omezit na nejnižší možnou míru nepříznivé důsledky působení léčiv na člověka, zvířata a životní prostředí.
  Předepisování a výdej veterinárních léčivých přípravků

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10