Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Veterinární farmacie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • povoluje používat neregistrované veterinární léčivé přípravky v případech ohrožení života zvířat a léčivé látky a pomocné látky pro veterinární použití neuvedené v seznamech Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství
 • rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
 • podává zprávy a sděluje údaje, které si Ministerstvo zemědělství vyžádá
 • uděluje souhlas k registraci žadatelů o výrobu a dovoz doplňkových látek ze skupiny stimulátory růstu, antikokcidika a chemoterapeutika
  Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
  Ústav vydává:
 • rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změnách, prodloužení a zrušení, vede evidenci registrovaných léčivých přípravků a zajišťuje zveřejnění vydaných rozhodnutí ve Věstníku Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv; jde-li o radiofarmaka, vydává rozhodnutí na základě kladného vyjádření Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
 • povolení výroby nebo distribuce veterinárních léčiv, rozhoduje o změně nebo zrušení povolení
 • certifikáty na jakost léčiv, pomocných látek, popřípadě obalů, jestliže o jejich vydání provozovatelé požádají
 • certifikáty provozovatelům a kontrolním laboratořím, kterými osvědčuje splnění podmínek správné výrobní praxe nebo správné distribuční praxe
  Ústav povoluje klinické hodnocení léčiv, popřípadě klinické hodnocení ukončuje.
  Ústav nařizuje v případě zjištění nežádoucího účinku léčivého přípravku nebo podezření z jeho nežádoucího účinku nebo v případě zjištění závady v jakosti, účinnosti či bezpečnosti léčiva provozovateli nebo držiteli rozhodnutí o registraci léčivého přípravku zejména:
 • pozastavení používání léčiva a jeho uvádění do oběhu
 • uvádění léčiva do oběhu pouze po svém předchozím souhlasu
 • stažení léčiva z oběhu, včetně určení rozsahu stažení
 • zneškodnění léčiva
  Ústav provádí namátkovou laboratorní kontrolu léčiv a kontroluje:
 • u provozovatelů a lékáren jakost, účinnost a bezpečnost léčiv, pomocných látek, meziproduktů a obalů, dodržování zákona č. 79/1997 Sb., Správné výrobní praxe, Správné distribuční praxe, Správné praxe prodejců vyhrazených léčiv a podmínek stanovených v povolení k činnosti
 • u veterinárních lékařů dodržování podmínek stanovených v povolení k výkonu odborných veterinárních činností
 • provádění klinického hodnocení léčiv

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10