Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Veterinární farmacie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • imunobiologické přípravky
 • radiofarmaka
 • homeopatické přípravky
 • léčivé čaje a léčivé čajové směsi
 • léčebná dietetika
  Jedním z ustanovení zákona č. 79/1997 Sb., které v oblasti humánních léčiv neznáme, je pojem ochranná lhůta. Ochrannou lhůtou se rozumí doba od skončení podávání veterinárního léčivého přípravku, po kterou může být přípravkem nepříznivě ovlivněna zdravotní nezávadnost živočišných produktů.
  Při poskytování veterinární péče lze používat pouze registrované léčivé přípravky nebo léčivé přípravky, u nichž byla povolena výjimka Ministerstvem zdravotnictví nebo Státní veterinární správou nebo léčivé přípravky připravené v lékárně, v zařízení transfúzní služby nebo na pracovišti nukleární medicíny.
  Léčivé látky, pomocné látky a rostliny používané pro farmaceutické a terapeutické účely lze použít pouze v tom případě, jsou-li uvedené v seznamech vypracovaných Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství a vydaných vyhláškou těchto ministerstev.
  Výjimky povoluje Ministerstvo zdravotnictví a Státní veterinární správa.
  Výkon státní správy v oblasti veterinárních léčiv
  Výkon státní správy v oblasti veterinárních léčiv vykonávají:
 • Ministerstvo zemědělství
 • Státní veterinární správa
 • Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
 • Okresní a městské veterinární správy
  Ministerstvo zemědělství
 • zpracovává koncepci zabezpečování veterinárních léčiv
 • provádí kontrolu plnění mezinárodních smluv v oblasti veterinárních léčiv
 • zajišťuje ve Věstníku ministerstva zemědělství zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci veterinárních léčivých přípravků, jejich změnách, prodloužení a zrušení, zveřejnění povolených výjimek a zveřejnění seznamu osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva.
  Státní veterinární správa

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10