Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Veterinární farmacie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Veterinární péče
Důležitým činitelem ochrany a upevňování zdraví chovaných i volně žijících zvířat, ochrany životního prostředí, růstu živočišné výroby a výroby zdravotně a hygienicky nezávadných a biologicky hodnotných potravin a surovin živočišného původu v zájmu zkvalitňování výživy lidí a ochrany jejich zdraví, je veterinární péče.
Veterinární péče zahrnuje:
 • péči o zdraví zvířat včetně hygieny jejich prostředí, ošetřování, výživy, plemenitby a přepravy; předcházení nákazám a jiným hromadným onemocněním zvířat a jejich zdolávání, včetně celostátních ozdravných programů
 • péči o zdravotní a hygienickou nezávadnost a biologickou hodnotu živočišných produktů
 • péči o zdravotní a dietetickou nezávadnost krmiv
 • ochranu území České republiky před zavlečením původců nákaz, jiných hromadných onemocnění zvířat a zdravotně závadných živočišných produktů a krmiv ze zahraničí
 • ochranu životního prostředí před škodlivými vlivy pocházejícími ze zvířat a ochranu zvířat před škodlivými vlivy zevního prostředí
 • zabezpečování léčiv a prostředků zdravotnické techniky
 • veterinární asanaci
  Úkolem veterinární péče je rovněž chránit a to ve spolupráci se zdravotnickými orgány zdraví lidí před nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka a naopak před poškozením nebo ohrožením živočišnými produkty.
  Veterinární léčiva
  Výzkum, výrobu, přípravu, distribuci, kontrolu a zneškodňování veterinárních léčiv, stejně tak jako registraci, předepisování a výdej veterinárních léčivých přípravků a vedení dokumentace o těchto činnostech upravuje zákon č. 79/1997 Sb. o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.
  Tím je jednoznačně stanoveno, že pojem veterinární léčivo je ekvivalentní pojmu léčivo, jak jsme zvyklí jej používat v oblasti zdravotnictví.
  Veterinárními léčivy se rozumějí léčivé látky nebo jejich směsi nebo léčivé přípravky, které jsou určeny k podání zvířatům, nejde-li o doplňkové látky a premixy.
  Léčivými látkami se rozumějí látky přírodního nebo syntetického původu, zpravidla s farmakologickým či imunologickým účinkem nebo ovlivňující metabolismus, které slouží k prevenci, léčení a mírnění chorob, určení diagnózy a k ovlivňování fyziologických funkcí.
  Veterinárními léčivými přípravky se rozumějí:
 • přípravky získané technologickým zpracováním léčivých látek a pomocných látek, jakož i rostlin využívaných pro farmaceutické a terapeutické účely a to samostatně nebo ve směsi, do určité lékové formy, balené ve vhodných obalech a náležitě označené, které jsou určeny k podání zvířatům. Jsou jimi rovněž veterinární přípravky obsahující léčivé látky nebo jejich směsi určené k použití v krmivech nebo v nápojích
 • dezinfekční a dezinsekční přípravky určené k přímému styku s organismem zvířete a s krmivy, pokud mohou ohrožovat zdraví zvířat nebo zdravotní nezávadnost živočišných produktů
 • diagnostické přípravky určené k přímému styku s organismem zvířete

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10