Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie

1
2
3
4
5
6
7
Imunopatologické choroby
SET je tradičně s úspěchem využívána u imunopatologických chorob, v jejich, patogeneze se uplatňuje autoimunitní reakce T lymfocytů: patří sem především mnohotná skleróza, autoimunitní tyreoiditida, diabetes mellitus I. typu, chronická autoimunitní hepatitida, některé glomerulonefritidy a revmatoidní artritida. Význam enzymoterapie se zvyšuje i proto, že pokusy o imunologické interference s patogenními T lymfocyty zatím nepřestoupily z teorie do praxe a navíc narážejí na problém rozšiřování autoantigenních determinant v průběhu autoimunitních procesů. Ne zcela uspokojivé jsou i výsledky "klasické" protizánětlivé a imunosupresivní terapie, jež je navíc provázena závažnými vedlejšími účinky.
Roztroušená skleróza
Léčba mnohotné sklerózy (druhého nejčastějšího závažného neurologického onemocnění) není přes dosažené pokroky (IFNβ, myelin, coparvax ad.) plně uspokojivá. Kombinace proteolytických enzymů jsou prověřovány od 50. let a existuje řada kazuistik a klinických studií, svědčících o jejich příznivém působení. Wobenzym se účinností vyrovnal azathioprinu a ve studii naší H. Krejčové předčil účinnost kortikosteroidů. Výsledky v enzymové skupině byly v 62 % velmi dobré a dobré, v ostatních případech průměrné a nevýrazné. Terapii hydrolytickými enzymy lze doporučit zejména nemocným ve fázi RR či na začátku fáze CR, kteří postižením nepřesahují stupeň 6 Kurtzkeho škály.
Vzhledem k perspektivnímu působení SET byla v létě roku 1994 zahájena dvouletá multicentrická randomizovaná dvojitě slepá placebem kontrolovaná studie. Zúčastnilo se jí 23 neurologických center v evropských zemí včetně v České a Slovenské republice. Studie analyzovala účinnost enzymového preparátu Phlogenzym u 300 nemocných MS. Byla sledována progrese onemocnění, frekvence a častost atak a neurologická symptomatika. Stav byl několikrát ověřen i metodou MRI. Studie byla uzavřena a probíhá její podrobné hodnocení.
Revmatoidní artritida
Nadějné výsledky enzymoterapie modelových artritid pokusných zvířat a rozsáhlé příznivé empirické medicínské zkušenosti motivovaly od roku 1985 řadu autorů k provedení klinických studií. Dnes jsou analyzovány tisícové soubory. Ve většině případů RA se účinnost Wobenzymu nebo Phlogenzymu vyrovnala účinnosti nesteroidní antirevmatik a vyrovnala se nebo předčila účinnost preparátů zlata. Enzymové preparáty lze navíc vhodně kombinovat s nesteroidním revmatiky i s cytostatiky metotrexátem nebo azathioprinem. Příznivým terapeutickým efektem byl pokles sedimentace erytrocytů. U několika nemocných se snížil i titr revmatoidního faktoru.
Rozsáhlá multicentrická randomizovaná studie byla provedena u 144 pacientů s aktivní revmatoidní artritidou i v České a Slovenské republice.
Ve dvojitě slepém uspořádání srovnala efekt léčby Phlogenzymem a sulfasalazinem. Léčba trvala 6 měsíců. Klinický efekt Phlogenzymu byl prakticky ve všech sledovaných parametrech srovnatelný s účinností sulfasalazinu. Tolerance Phlogenzymu byla ve srovnání se sulfasalazinem lepší.
Příznivé zkušenosti s enzymoterapií byly získány i u pacientů s juvenilní chronickou artritidou a ankylozující spondylartritidou. U těžších případů lze enzymy kombinovat s cyklosporinem nebo sulfasalazinem. Mezi indikace patří i zánětlivé "aktivace" artrózy a extraartikulární zánětlivé revmatické syndromy, často shrnované pod pojem "revmatismus měkkých tkání". Do této skupiny patří tendinózy, tendomyózy, burzopatie, periartropatie a tendopatie. Účast imunopatologických mechanismů zde ovšem není určena.
Literatura
Desser, L., Rehberger, A., Kokron, E., Paukovics, W.: Cytokine synthesis in human peripheral blood mononuclear cells after aral administration of polyenzyme preparations. Oncology, 50, 1993, 403-407.
Hale, L.P., Haynes, B.F.: Bromelain treatment of human T cells removes CD44, CD45RA, E2/MIC2, CD6, CD7, CD8 and Leu8/LAM1 surface molecules and markedly enhances CD2šmediated T cell activation. J. Immunol. 149, 1992, 3809-3816.
Klaschka, F.: Neue Perspectiven in der Tumortherapie. Forum med., Gräfeling, 1996, a) 104-108, b) 131-139, c) 139-160. Kleef, R., Delohery, T.M., Bovbjerg, D.H.: Selective modulation of cell adhesion molecules on lymphocytes by bromelain protease 5. Pathobiology, 64,1996,339-346.
Kolac, C., Streichhan, P., Lehr, C.-M.: Oral bioavailability of proteolytic enzymes. Eur. J. Pharm. Biopharm., 42, 1996, 222-232.
Krejčová, H.: Indication for systemic enzyme therapy in multiple sclerosis. Eur.J.Neurology,4 (Suppl.1),1997, s 93.
Kunze, R.: Systémová enzymoterapie: Jsou terčem zásahu molekuly imunoglobulinové velkorodiny? Fórum imunologie 1, 1993, 65-71.
Lehmann, P.V.: Immunomodulation by proteolytic enzymes. Nephrol. Dial. Transplant. 11, 1996, 953-955.
Leskovar, P.: AIDS: Neuartige Therapiekonzepte. Dtsch. Z. Onkol. 22, 1990, 26-27.
Libický, A., Nouza, K.: Systémová enzymoterapie. Čes. Slov. Farmacol. 45, 1996, 51- 57.

1
2
3
4
5
6
7