Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie

1
2
3
4
5
6
7
Významné je ovlivňování cytokinové sítě, např. štěpení polymerů prozánětlivých cytokinů jako je TNFα a TGFβ (zmnožených při chronickém zánětu, kachexii a fibrotizaci orgánů). Důležitá je i degradace bílkovin o menší molekulové hmotnosti (tymové hormony, mediátory zánětu), některé nálezy nasvědčují ovlivnění receptorů pro TSH a další hormony či regulaci Na+ /H+ pumpy na membránách ledvinových buněk.
Druhý mechanismus spočívá v působení cestou komplexů P-antiP. V nich jsou zvířecí a rostlinné proteázy jednak "skryty" před rozpoznáním a neutralizací imunitními nástroji, jednak je zajištěna jejich "cílená" distribuce v organismu do míst zánětu či poškození. Komplexy rovně, vážou patologicky zvýšené cytokininy a vzniklé produkty jsou fagocyty rychle odstraňovány.
Proteázami aktivovatelné receptory
Zatím poslední poznaný mechanismus působení proteáz spočívá v reakci s nově objevenými PAR - proteázami aktivovatelnými receptory. Důležitost těchto receptorů (jichž je dnes známo několik typů) naznačuje už jejich ubiquitní vyjádření na většině buněk organismu. Podílejí se i na všech infekčních, imunitních a imunopatologických procesech. Podle některých nálezů se popsaný mechanismus zúčastňuje i při modulaci akutních i chronických zánětů a na optimalizaci jejich aktivity.
Zánět optimalizující působení SET
Fyziologický zánět je fylogeneticky nejstarší, i u člověka základní obranný a reparační proces, kterým organismus odpovídá na všechny druhy poškození. Jeho cílem je odstranit nebo destruovat poškozující agens, lokalizovat obranné děje na místo poškození, podporovat specifickou imunitní odpověď a zajistit regeneraci poškozené tkáně. Normálně probíhá v rozsahu odpovídajícím vyvolávající noxe.
Pokud však z vnějších nebo vnitřních důvodů nejsou jednotlivé fáze zánětu přesně časově a místně sladěny, může dojít k patologickému zánětu s nedostatečnou účinností nebo nadměrným rozsahem provázeným tkáňovým poškozením a přechodem do chronicity. Nejvážnější hrozbu představuje generalizace zánětlivých dějů s rozvojem šoku a multiorgánovým selháním.
Při prostém (aseptickém) zánětu projevuje SET především antiedematózní, proteolytický a fibrinolytický efekt. Tím se podstatně urychlí rozpad poškozených buněk a odtransportování tkáňového detritu vzniklého například traumatem, popálením, poleptáním, hematomem, apod. Dojde i k proteolýze extravazálně uložených bílkovin a k odbourání mikrotrombů v periferii cévního řečiště: to umožňuje odplavení metabolitů a usnadňuje přísun imunokompetentních buněk a kyslíku nutného k "přeladění" zánětu do anabolické fáze.
Při obranném (protibakteriálním či protivirovém) zánětu se mimo výše popsané mechanismy uplatní imunomodulační efekt na buněčné a mediátorové složky zánětu. Je normalizována narušená cytokinová síť a zvýšené imunitní komplexy, dochází k modulaci a omezení exprese adhezních molekul; tím se přerušuje aktivace leukocytů i jejich příliv do zánětlivých ložisek a stupňuje se "uklízecí" aktivita fagocytů.
V obou uvedených typech akutního zánětu je doporučeno léčbu zahájit co nejdříve a podávat vysoké dávky enzymového preparátu. V případě potřeby lze enzymoterapii kombinovat s dalšími terapeutickými postupy (ATB, chirurgická léčba, kryoterapie atd.).
Chronický zánět
Použití proteáz při terapii chronického zánětu přináší vedle již uvedeného odbourání cirkulujících či fixovaných imunokomplexů, omezení prozánětlivých cytokinů a exprese adhezních molekul i rozpuštění extravazálně deponovaného fibrinu a pyogenních membrán. Při souběžné aplikaci proteáz s ATB a chemoterapeutiky dochází ke zvýšení jejich koncentrací v krvi a ve tkáních (efekt vehikula).
Konečným stádiem chronického zánětu je velmi často fibrotizace tkání (orgánů), při ní, je funkční tkáň nahrazena vazivem. I v tomto procesu může sehrát SET pozitivní roli zvýšením clearance růstových cytokinů, především TGFβ, a zpomalením procesu fibrotizace.
Důležité je, že enzymy v preparátech SET zánět (na rozdíl od chemických protizánětlivých léků) nepotlačují, ale optimalizují jeho průběh do vhodné intenzity a rozsahu, brání přechodu do chronické formy a urychlují přirozené hojivé procesy.
SET u zánětů a infekcí v léčebné praxi
Infekce a záněty horních a dolních cest dýchacích postihují především malé děti a staré lidi. Přes intenzívní léčbu běžně recidivují a přecházejí do rezistentních chronických procesů.
Sinusitida
Příkladem je sinusitida, k níž predisponují jedinci vrozeně či získaně vnímaví, postižení anatomickými anomáliemi a exponovaní dlouhodobě škodlivinám v ovzduší. Často selhávají i moderní antibiotika a přistupuje se k chirurgickým zákrokům s nejistým léčebným výsledkem.
Příznivé zkušenosti s bromelainem získal ve dvojitě slepé studii Ryan u, v roce 1967. V roce 1993 potvrdil účinnost léčby kombinovaným enzymovým preparátem Wohlrab. V randomizované dvojitě slepé studii na 40 nemocných s akutní maxilární, frontální a etmoidální sinusitidou srovnal působení Wobenzymu a diklofenaku. Léčebný efekt obou preparátů byl pozitivní - statisticky významně se zmenšily bolesti hlavy a zubů - a zcela totožný. Hubáček a spol. publikovali zkušenosti v otorinolaryngologii v roce 1997. Preparátem Wobenzym léčili na klinice celkem 80 nemocných. Pozitivní výsledky se projevily u sinusitid, sekretorického středoušního zánětu, edémů hlasivek, vazomotorické a alergické rýmy a u radiačního a poradiačního syndromu. Nabízejí se možnosti i v dalších indikacích.
Chronická bronchitida

1
2
3
4
5
6
7