Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
Poruchy příjmu potravy

1
2
3
4
5
6
Úvod
Poruchy příjmu potravy (PPP) jsou závažným onemocněním, které zasahuje jak do oblasti psychiky, tak i somatického stavu. PPP se vyskytují převážně ve formě mentální anorexie a mentální bulimie. Obě tyto formy se mohou vzájemně prolínat, proto se někdy také hovoří o tzv. bulimarexii. Kromě těchto dvou nejtypičtějších forem patří mezi PPP v dospělosti např. přejídání nebo zvracení spojené s jinými psychickými poruchami nebo psychogenní ztráta chuti k jídlu. PPP jsou typickým onemocněním mladých žen a dívek. U chlapců a mužů se vyskytují asi v poměru 1:10. V současné době postihují přibližně každou dvanáctou dospívající dívku a mladou ženu a téměř u každé desáté dívky je možné se setkat s některými jejich příznaky. Nejvíce poznatků o PPP sice vychází ze zkoumání adolescentních dívek a mladých žen, PPP se však vyskytují i v jiných věkových skupinách, například v období dětství a počátku dospívání. Kromě typické formy mentální anorexie a mentální bulimie (ta se však v tomto věku vyskytuje velmi zřídka), se v dětském věku objevují ještě další atypické formy PPP, a to emoční porucha spojená s vyhýbáním se jídlu, porucha spojená s extrémní vybíravostí v jídle a syndrom pervazivního odmítání (tj. odmítání jídla, pití, mluvení, chůze a péče o sebe).
První věrohodně popsané případy PPP pocházejí z druhé poloviny 19. století. K prudkému vzestupu PPP došlo v druhé polovině 20. století. První lékařský popis mentální anorexie je připisován Mortonovi (1964), mentální bulimie byla diagnostikována poprvé až v roce 1979 Russelem.
U PPP je ve srovnání s ostatními psychiatrickými pacienty i obecnou populací popisována zvýšená mortalita i riziko sebevraždy. Chronický průběh onemocnění, které může trvat 20-30 let až do předčasné smrti, se vyvíjí až u jedné třetiny pacientek. Onemocnění se často vyskytuje s dalšími závislostmi na alkoholu či drogách, což zhoršuje průběh i prognózu onemocnění.
Typické pro pacientky s mentální anorexií je, že většinou léčbu odmítají. Nepovažují se za nemocné a k léčbě jsou donuceny spíše svým okolím. Pacientky trpící mentální bulimií si svou nemoc uvědomují a obvykle s léčbou souhlasí.
Příčina PPP
Příčina PPP není zcela jasná. Onemocnění je podmíněno multifaktoriálně, na jeho vzniku, rozvoji a udržování se podílí více příčin:
 • K dnešní době patří ideál štíhlého zdravého těla, je zdůrazňováno nebezpečí nadváhy, zabýváme se problematikou zdravé výživy. Snaha po dosažení štíhlosti vede k držení redukčních diet. Na základě realizované studie se uvádí, že se svým tělem není spokojeno až 60 % dívek a téměř polovina mladých žen drží dietu. Právě redukční dieta výrazně zvyšuje riziko vzniku mentální anorexie a mentální bulimie. Řada dívek a mladých žen totiž zaměňuje redukční dietu za normální jídelní režim.
 • Důležitým faktorem jsou také biologické a psychologické změny v období puberty a adolescence. Onemocnění je někdy interpretováno jako strach z dospělosti a přijetí dospělé sexuální a mateřské role.
 • Rodiny pacientek bývají často popisovány jako středostavovské, zaměřené na výkon a úspěch. Panuje v nich nadměrná soutěživost (dvojčata, sportovní zájmy rodičů a sourozenců).
 • Mezi predisponující nebo spouštěcí faktory patří také životní události (separace a ztráta, narušení rodinné rovnováhy, změna v nárocích prostředí, ohrožující ztráta sebevědomí). Spouštěcím faktorem mohou být např. nevinné narážky okolí týkající se tělesného vzhledu.
 • Emoční faktory: častý výskyt depresivních a úzkostných stavů.
 • Genetické faktory.
 • Somatická onemocnění.
  Varovné signály PPP
 • Dramatické zhubnutí za krátký čas, starosti s váhou a postavou i při normálním stavu, nošení oblečení skrývající tvar těla.
 • Počítání kalorií a obsahu jídla, odmítání jídla, neobvyklé zvyky při jídle, čtení o PPP a dietách.
 • Nadměrné cvičení.
 • Setrvávání dlouhou dobu po jídle na toaletě.
 • Pravidelné užívání léků na hubnutí, laxativ, diuretik.

  1
  2
  3
  4
  5
  6