Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
Influenza a prevence očkováním

1
2
Influenza
Influenza se vyskytuje u všech skupin obyvatelstva po celém světě v podobě každoročních epidemií postihujících 5 - 15 % obyvatelstva. Lidstvo je také neustále vystaveno hrozbě chřipkových pandemií, jejichž účinky měly v minulosti devastující důsledky. Pandemie v r. 1918-1919 označená jako španělská chřipka postihla globálně asi 1/5 obyvatelstva a měla na svědomí životy desítek milionů lidí. Od té doby se pandemie opakovaly v letech 1947, 1957 (Asijská chřipka), a v letech 1968 a 1977 (Hongkongská chřipka). Epidemie a pandemie chřipky jsou vyvolány neustálou mutací viru chřipky, která vede ke vzniku nových subtypů viru, proti kterým lidská populace není dostatečně imunní.
Chřipku způsobují viry z rodu Orthomyxoviridae, které se vyskytují ve třech antigenních typech A, B a C, z toho jen typy A a B jsou epidemiologicky významné pro člověka. Virus typu A způsobuje obvykle rozsáhlé epidemie chřipky, zatímco virus typu B bývá příčinou menších epidemií či sporadických onemocnění. Po přenosu viru kapénkovou cestou z nemocného člověka na zdravého se virus zachytí na receptorech povrchu epitelových buněk sliznice dýchacího traktu pomocí svých hemaglutininových struktur. Mechanismem endocystózy proniká do buněk, ve kterých se dále replikuje. Nově vytvořené viriony se uvolňují do okolí a infikují další buňky. Virus chřipky je opatřen dvěma významnými povrchovými antigeny. Výše zmíněným hemaglutininem a neuramidázou. Oba antigeny mají schopnost změnit svoji antigenní povahu do té míry, že existující protilátky nejsou schopny daný virus zneutralizovat. Neuramidáza mimo to ničí obrannou mukózní sekreci napadených buněk hostitele. Tyto vlastnosti mají za následek vysokou infektivitu viru chřipky. Po krátké inkubační době 1-2 dní dochází náhle k prodromálním příznakům jako jsou bolest hlavy a celková slabost. Po několika hodinách následuje rychlý vzestup teploty doprovázený zimnicí, silnou myalgií a často neproduktivním kašlem, bolestmi v krku, někdy i rýmou nebo chrapotem. Nemocný se cítí vyčerpán. Symptomy obvykle přetrvávají po 3-5 dní, avšak slabost a únava mohou trvat déle. U většiny nemocných dochází k uzdravení do dvou týdnů od nástupu prvních příznaků. Nemocní jsou infekční po dobu asi osmi dnů od chvíle nákazy. Pro lidi s diabetem, kardiovaskulárním či plicním onemocněním nebo se sníženou imunitou a také u velmi mladých a starých jedinců je onemocnění chřipkou vážnou, někdy i život ohrožující záležitostí. Nejčastější komplikací chřipky je bakteriální pneumonie, avšak i vlastním chřipkovým virem vyvolaná pneumonie mívá vysokou úmrtnost zvláště u oslabených jedinců.
Léčba
Léčba nekomplikované chřipky je pouze symptomatická s použitím analgetik a antipyretik. Následné bakteriální superinfekce se léčí vhodnými antibiotiky.
Průzkumy v USA ukazují, že celkové náklady na onemocnění chřipkou dosahují ročně asi 3-5 biliónů USD. Na této sumě se podílí jednak přímá cena léků a terapie, ale i nepřímé ztráty způsobené zameškáním zaměstnání.
V minulosti se osvědčila prevence influenzy očkováním pomocí neživých vakcín. Ekonomické studie v USA a Kanadě ukazují, že proočkováním rizikových skupin dochází k výrazným úsporám nákladů na zdravotní péči.
Jak závažná je problematika chřipky prokazují i údaje z epidemiologické a virologické surveillance akutních respiračních onemocnění v průběhu epidemické sezony 2000/2001 v České republice, zajišťované Národní referenční laboratoří pro chřipku a Národní referenční laboratoří pro nechřipkové respirační viry v Centru epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu. Chřipková epidemie trvala v tomto období celkem 4 týdny od 4. do 7. kalendářního týdne 2001. V tomto období bylo ohlášeno celkem 581 811 případů akutních respiračních onemocnění. Postižení věkových skupin vyjádřené pomocí attact rate (kumulativní ukazatel incidence, užívaný pro výskyt onemocnění v určité skupině osob, pozorované po omezenou dobu a za zvláštních okolností, např. během epidemie, vyjádřený v procentech) bylo u věkové skupiny 0-5 letých 26,7 %, u školních dětí (6-14 let) bylo 27,2 % a u věkové skupiny 15 a více let 7,1 %. Maximální relativní nemocnost přesáhla u školních dětí 8 500 případů na 100 000 a týden. Za období chřipkové epidemie bylo hlášeno 8 398 komplikací v podobě zánětu plic (pneumonie a bronchopneumonie). Relativní nemocnost zánětem plic byla nejvyšší ve věkové skupině 0-5 letých dětí, na druhém místě byla věková skupina školáků (6-14 let). Výskyt zánětu plic ve věkové skupině 15-59 let a 60 a více let byl prakticky stejný. Pokud byl vztažen výskyt zánětu plic k nemocnosti akutními respiračními onemocněními, byly získány zajímavé výsledky. Nejvyšší podíl výskytu komplikací byl ve skupině 0-5 let (1,5 % - 3,5 %), následovala věková skupina 6-14 letých (1 % - 3 %). Ve věkové skupině 15-59 let bylo 0,7 % - 1,8 % komplikací.
Celkový počet akutních respiračních onemocnění, hlášených v době epidemie, v přepočtu na celou populaci, představoval 1 070 000 osob, na populaci ve věku 0-5 let 150 000 osob, ve věku 6-14 let 312 000 osob ve věku 15 a více let 608 000 osob.
Očkování je vhodné téměř pro každého, kdo se chce vyhnout chřipce. Především se jedná o tyto skupiny osob:
1. Lidé s vysokým rizikem onemocnění a komplikací:
 • osoby umístěné v léčebnách pro dlouhodobě nemocné,
 • osoby umístěné v domovech důchodců a penzionech pro důchodce,
 • osoby v ústavech sociální péče trpící chronickými onemocněními: dýchacích cest, srdce a cév, ledvin, cukrovkou,
 • zaměstnanci výše uvedených oddělení,
 • hlavní hygienik může vyhlásit mimořádné očkování u osob starších 65 let a osob chronicky nemocných.
  8 Lidé, kteří mohou přenést chřipku na osoby rizikových skupin:
 • lékaři, sestry a zdravotnický personál v nemocnicích a ambulantních zařízeních,
 • sociální pracovníci, kteří provádějí návštěvy u osob z rizikových skupin, učitelé,
 • rodinní příslušníci pacientů s chronickým onemocněním.

  1
  2