Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy

1
2
3
4
5
6
7
Základní informace o dalším vzdělávání farmaceutů, lékařů a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví, tj. o specializační průpravě a celoživotním kontinuálním vzdělávání uvádí .
Další vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví řídí podle této vyhlášky Ministerstvo zdravotnictví (MZ) po dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze (IPVZ) a Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně (IDVPZ). Přitom též využívá vzdělávacích zařízení zdravotnických organizací.
Podle §19 platné vyhlášky jsou vedoucí pracovníci na všech stupních řízení povinni zejména
 • zabezpečit a kontrolovat nástupní praxi podřízených pracovníků,
 • vést pracovníky k všestrannému odbornému růstu a
 • plánovitě řídit další vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví a navrhovat je na odpovídající školicí akce.
  Specializační průprava
  Specializační průprava farmaceutů, tj. intenzivní příprava ke kvalifikační atestaci, se týká specializací I. stupně i specializací vyššího stupně (II. stupně, nástavbových specializací a nástavbových specializací ve zvlášť úzkých oborech). Je organizována pro specializace I. a II. stupně v oborech lékárenství, klinická farmacie, farmaceutická kontrola a bioanalytika a farmaceutická technologie a zajišťována především příslušnými pedagogickými útvary (katedrami a subkatedrami) Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze (IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10), tj. katedrou lékárenství, katedrou farmaceutické technologie a kontroly léčiv a subkatedrou klinické farmacie, často ve spolupráci s dalšími pedagogickými útvary IPVZ, farmaceutickými a lékařskými fakultami, Českou lékárnickou komorou a odbornými společnostmi. Specializační průpravu farmaceutů k atestaci I. stupně v oboru lékárenství zajišťují částečně též některé regiony za metodického vedení IPVZ. Specializační průprava se realizuje na základě Specializačních náplní jednotlivých oborů, které uvádějí též její délku. Specializační náplně novelizované v roce 2001 obdrží dnes kandidát současně s indexem od odboru vzdělávání a vědy MZ, Palackého nám. č. 4, 128 01 Praha 2, jsou též uvedeny na Internetu www.ipvz.cz, event. farmaceutům zařazeným před 1. 9. 2001 je zašle na požádání studijní oddělení IPVZ (pí Ptáčková, tel.: 271 019 265, e-mail: ptackova@ipvz.cz).
  Specializační průprava k atestaci I. stupně všech oborů při pracovním úvazku 1,0 trvá 30 měsíců, pro atestace II. stupně a atestace nástavbové trvá 3 roky s výjimkou klinické farmacie II. stupně, organizace a řízení farmacie a farmakologie a toxikologie léčiv, kde je příprava k atestaci čtyřletá. Do specializační průpravy započítává IPVZ jen dobu povolání farmaceuta v ČR. MZ může v jednotlivých případech výjimečně započítat i práci farmaceuta vykonanou v zahraničí, a to na základě žádosti o zápočet praxe absolvované v cizině a notářem ověřených dokladů.
  U kvalifikačních atestací I. stupně v oboru lékárenství se započítává :
 • povinná praxe ve vlastním oboru dle specializační náplně, tj. nejméně 25 měsíců v lékárně, z toho alespoň 3 týdny na specializovaných pracovištích lékáren s odbornými pracovišti. Ustanovení specializační náplně v lékárenství I. stupně, týkající se praxe v lékárně s odbornými pracovišti se zavádí postupně. Kandidáti na kvalifikační atestace, kteří budou atestovat
  v jarním termínu 2002 - nejméně 3 dny,
  podzimním termínu 2002 nejméně 1 týden,
  v jarním termínu 2003 - nejméně 2 týdny,
  v podzimním termínu 2003 a později, nejméně 3 týdny.
 • povinná doplňková praxe v předepsaných oborech
 • doporučené doplňkové praxe
 • praxe v jiném oboru v rozsahu nejvýše 5 měsíců, pokud praxe ve vlastním oboru je splněna v rozsahu nejméně 25 měsíců
 • účast na vzdělávacích aktivitách.
  Povinná účast na vzdělávacích aktivitách :

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7