Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
Lékárny a lékárníci na poštovních známkách

1
2
3
Vznik lékáren v různých částech světa probíhal podle kulturní, vědecké a technické úrovně společnosti. Rovněž jejich vybavení se postupně vyvíjelo a zdokonalovalo. Od jednotlivě připravovaných léčivých přípravků, zhotovovaných na jednoduchých léčivých výrobních zařízeních na základě společenské poptávky a technického rozvoje, se od 19. století začala v lékárnách uplatňovat též jejich manufakturní výroba. Ta se postupně z lékáren vydělovala a nezávisle na nich vznikal farmaceutický průmysl. Ten hromadně vyráběnými léčivými přípravky začal zásobovat lékárny.
Lékárny v průběhu svého historického vývoje plnily především své zdravotnické poslání, přípravu léčivých přípravků a jejich výdej nemocným. Svým zaměřením a vybavením se staly v určité časové etapě centry chemického bádání a předchůdci biochemických laboratoří.
Lékárna, reprezentovaná na veřejnosti svým exteriérem a interiérem, podléhá architektonickým vlivům. Právě pro lékárnu umění vyvolat určitý dojem, citové hnutí, představu a myšlenku, jež architektura plní, bylo prvořadé. Hlavní roli zde hrála především osobnost majitele lékárny, lékárníka, zadávajícího podnět k vytvoření přitažlivého obrazu lékárny pro jejich uživatele, nemocné. Proto mobiliář a lékárenské stojatky v lékárenské oficíně reprezentují gotický, renesanční, barokní, klasicistní a funkcionalistický architektonický vzhled lékárny. Nyní historické lékárny však již nacházíme jako muzeální exponáty, jež jsou pro širokou veřejnost dostupné ve vyobrazeních na poštovních známkách.
Interiér historické lékárny nám představuje aršík vydaný belgickou poštou v roce 1994 (Obr. č. 1) s poštovní známkou, na níž jsou vyobrazené fajánsové lékárenské stojatky. Lékárna je součástí farmaceutického muzea v Maaseik. V této kdysi privátní lékárně, nejstarší v království, se koncem 17. století začalo s výrobou pilulek. Na recepturně - expediční táře jsou kromě lékárenských vah i hmoždíř a třenky. Stojatky, vyobrazené na známce, mají nápisy: cylindrická stojatka -E/lectuarium Philio/nium/ Rom/anum, stojatka s víkem E/xtractum/ Gentianae a nádoba na sirup - M/el/ Mercurialis. Další historická lékárna je na oficiální obálce prvního dne /FDC/ rakouské pošty (Obr. č. 2). Kromě centrálně umístěného hmoždíře na obraze, zasluhuje pozornost zavěšený krokodýl, jednorožec. Těmito exotickými a bájnými zvířaty byly vyzdobeny staré lékárny, aby jim dodávaly tajemnosti a mystický vzhled. Známka s lékárenskými váhami a příležitostné poštovní razítko stejně jako FDC byly vydány k 41. Světovému farmaceutickému kongresu pod záštitou FIP, který se konal v roce 1981.
Interiér lékárny je vyobrazen též v levé adresní části příležitostné dopisnice maďarské pošty z roku 1984, vydané ke 44. Mezinárodnímu kongresu FIP v Budapešti. Na vytištěné poštovní známce je vyportrétován Károly Thán, maďarský farmaceut, profesor na univerzitě v Budapešti a redaktor prvních dvou vydání maďarského lékopisu.
Lékárny byly otvírány na atraktivních místech, ale jejímu exteriéru nebyla obvykle věnována taková pozornost jako interiéru. Stavebně přitažlivou je „Scheele Apotheke“ ve Stralsundu. Je zobrazena na příležitostném poštovním razítku.Obr. 
Obr. 1
Obr. 2

Je pojmenována po Carl Wilhelm Scheeleovi, který se v tomto městě narodil, když za třicetileté války tato část Pomořanska patřila Švédsku, a který ve Švédsku po absolvování lékárenské praxe jako lékárník učinil řadu význačných chemických objevů. Na známce, vydané v roce 1942 švédskou poštou na počest jeho narození, je omylem vyobrazen jeho synovec.
Lékárna je též vyobrazena na dopisnici Německé spolkové pošty. V levé adresní části s pohledem na náměstí v Heilbronu je typicky německý měšťanský dům s nápisem „Apotheke“.
Na příležitostné dopisnici České pošty, vydané k 700. výročí vzniku města Vítkova je mezi vyobrazenými památnými stavbami dům, ve kterém byla od roku 1863 umístěna lékárna, jejíž činnost byla v devadesátých letech 20. století ukončena.
Ačkoliv lékárny byly v Evropě zakládány před mnoha staletími, v různých částech světa se tak dělo v ne příliš vzdálené době. Známka Nové Kaledonie z roku 1986 v hodnotě 80 F, zobrazující lékárenské zařízení, nám připomíná 130. výročí otevření první lékárny.
Ještě mladší je první lékárna v Thajsku, jejíž zřízení před 80 léty se připomíná na třech známkách z roku 1994. Jsou na nich vyobrazena stará kamenná zařízení na rozdrobňování drog z periody Dvaravati (7.-11. stol.), Lopburi (11.-13. Stol.) a Bangkok (18.-20. stol.).
Kromě historického mobiliáře bylo v lékárnách, nyní povětšině v muzeích, nashromážděno zařízení k uchovávání a výrobě léčivých přípravků. V lékárenských stojatkách se promítá umění dávných tvůrců porcelánu a sklářů, v hmoždířích, které byly dávány do vínku každé nově otvírané lékárně, umění zvonařských mistrů.
Lékárenské stojatky ze dřeva, fajánse, opálového skla, kameniny, habánské keramiky, ale i cínu zdobily regály lékáren.
Názorným příkladem historického vybavení našich lékáren je série šesti československých známek, vydaných u příležitosti 100. výročí oslav Československé farmaceutické společnosti a Mezinárodního kongresu z dějin farmacie v roce 1971 v Praze. V celosvětovém měřítku je to první soubor známek, ukazujících takto komplexně lékárenské zařízení. Na známce 30 haléřů jsou dřevěné stojatky ještě z části s alchymistickými označeními; sloužily k uchování /=pulvis/ R /adicis/ Contrajerv /ae/, Bitum/en/ Asphlat/i/ a Sang/uinis/ Drac/onis/ - (Obr. č. 3). Skleněná čtyřboká stojatka z první poloviny 18. století nadepsaná /=spiritus/ Φ /=vini/ Dulc/is/ a kameninová stojatky Consero Rosar/um jsou na známce v hodnotě 60 haléřů. Uchovávané jsou nyní ve Farmaceutickém muzeu v Kuksu. Hmoždíře, umělecké chlouby lékáren, jsou na známce v hodnotě 1,20 Kčs. Oba jsou též uchovávané v barokní lékárně v Kuksu. První z nich nese jméno lékárníka: Antonius Franciscus Geyer, pharmacopola ad Aurum ursum MDCCLII (Obr. č. 4). Na dalších známkách z této série jsou zobrazeny ruční vážky /1 Kčs/, alchymistické destilační zařízení /1,80 Kčs/ a zařízení rozdrobňovací, mlýnek a třenka s těrkou /2,40 Kčs/. Z habánské kameniny je lékárenská stojatka na maďarské známce, jež je součástí aršíku (Obr. č. 5). Pohled do regálu lékárny „U Labutě“ v Oslo nám poskytuje norská známka. Stojatky nesou nápisy Cremor tartari, Mumia vera, Styrax benzoes, zásuvky Bolet/us/ cervin/us/, Camphora a Cera flava (Obr. č. 6). Vchod do této lékárny, ozdobený labutí a nápisem „Svane apotheket“, je na další známce z této série.Obr. 3
Obr. 4


1
2
3