Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR

1
2
3
Padesát let je v lidském životě bezesporu významná doba, zda lze totéž říci o profesi jako je farmacie, resp. o jednotlivých odvětvích, je už otázkou diskuse. Přesto máme zato, že padesáté výročí vzniku samostatných farmaceutických fakult je vhodné aspoň tímto krátkým článkem vzpomenout a připomenout složitost posledního období vývoje vysokoškolské výchovy farmaceutů u nás.
Zákonem č. 190/1948 Sb. ze dne 21.7.1948 o lékárnickém studiu byla naše republika jako jedna z posledních v Evropě zařazena mezi státy s úplným vysokoškolským studiem farmacie.
Studium (osmisemestrové) však bylo zařazeno jako samostatný obor na lékařské fakulty v Praze, Brně a Bratislavě. V r. 1950 (vládním nařízením č. 81/1950 Sb.) bylo studium na lékařské fakultě v Praze zrušeno a přeneseno na LF do Brna. Jednalo se o politické direktivní rozhodnutí a dodnes nebylo toto rozhodnutí historicky zpracováno.
V Solutiu 1996 na str. 157-172 byla uvedena historie a přehled farmaceutického školství u nás, v Solutiu 1998 na str. 271 bylo vzpomenuto 650 let University Karlovy a v Solutiu 1999 na str. 329 pak 30 let Farmaceutické fakulty University Karlovy v Hradci Králové.
Samostatnost farmaceutických fakult začíná 1. září 1952, kdy na základě vládního nařízení č. 40/1952 Sb. byly zřízeny tyto fakulty (z dosavadního oboru na lékařských fakultách) na Masarykově universitě v Brně a Slovenské universitě v Bratislavě.
Slavnostní inaugurace první české farmaceutické fakulty MU v Brně se konala dne 28.11.1952 a prvním děkanem byl jmenován tehdejší docent farmakognosie RNDr. PhMr. Vladimír Homola. Umístění fakulty bylo v prostorách lékařské a přírodovědecké fakulty MU.
Známý je překrásný pamětní list s kyticí květin od akad. malíře Ed. Miléna, který je nejen ve farmaceutickém museu v Kuksu, ale dodnes visí v pracovnách řady vysokoškolských učitelů, kteří působili na této fakultě.
Ve školním roce 1953/54 bylo na farmaceutické fakultě - na základě tehdejší všeobecné studijní reformy zahájeno vyučování podle desetisemestrového studijního plánu, který pokud se týče délky studia zůstává i v dalších letech a plně odpovídá studiu farmacie v zahraničí. Tento studijní plán zavedl i povinnou diplomovou práci na závěr studia.
Budování farmaceutické fakulty v Brně není snadné, naráží na problémy umístění, nedostatek erudovaných vysokoškolských učitelů, ale zejména na snahy fakultu přemístit.
Z údajů publikovaných v posledních letech (Konečný K.: Spor o dislokaci farmaceutické fakulty na Moravě v 50. letech, Časopis Matice moravské 120/2001 č. 2) to byl zejména zájem Palackého university v Olomouci získat farmaceutickou fakultu a tak zachránit universitu, která tehdy byla představována jen lékařskou fakultou. Konečné rozhodnutí padlo již v r. 1957 s tím, že fakulta zůstane v Brně, aby pak v r. 1959 mohlo být rozhodnuto, že brněnská a bratislavská fakulta se spojí v jedinou celostátní fakultu.
Vládním nařízením č. 120/1960 Sb. ze dne 5.8.1960 byla pak tato celostátní fakulta vytvořena a brněnská fakulta se stěhuje do Bratislavy. Na nové působiště přechází většina učitelů a argumenty o nesmyslnosti tohoto usnesení jsou direktivním způsobem smeteny ze stolu. Šlo o politické cíle přenést na Slovensko vysoké školy s celostátní působností a i odborně podložené argumenty široké farmaceutické veřejnosti šly stranou.
Význam brněnské farmaceutické fakulty, a vůbec celé období výchovy farmaceutů v Brně, bylo na stránkách odborného tisku námětem řady příspěvků a hodnoceno bylo vysoce kladně.
Šlo např. o pojetí výuky farmaceutické chemie, galenické farmacie, ale i o myšlenku fakultní lékárny či o zaměření k zdravotnickému a farmaceutickému terénu. Řada těchto myšlenek přetrvává i na celostátní fakultě a přichází i na obnovené vysokoškolské studium farmacie na první samostatné farmaceutické fakultě staroslavného učení Karlova. Tato fakulta byla zřízena - po delších jednáních a nabídkách různých míst (Opava, Olomouc, Brno, Jihlava, Praha, Hradec Králové) usnesením vlády č. 145 ze dne 31.7.1969 v Hradci Králové.
Tímto rozhodnutím získává Česká republika opět vlastní farmaceutickou fakultu. Zkušený tým vysokoškolských učitelů přechází z Bratislavy a pod vedením prvního děkana, tehdejšího docenta farmakologie RNDr. PhMr Jaroslava Květiny, buduje od základu nejen nový areál, ale i novější profil studia, který je zaměřen na široké uplatnění farmaceuta ve zdravotnictví. Do studia se již v r. 1969 dostávají prvky, které dnes požaduje směrnice Evropské unie pro studium farmacie. Vědecký i pedagogický přínos fakulty byl rovněž pravidelně vysoce kladně hodnocen a to nejen na stránkách našeho, ale i zahraničního odborného tisku. V naší krátké vzpomínce významného výročí na tyto prameny můžeme jen odkázat (viz použitou literaturu). Samostatnost fakulty se plně projevila ve vybudování všech potřebných kateder, ale i fakultních lékáren, botanické zahrady, výzkumných laboratoří či farmaceutického musea. I těžkostí byly překonány, např. direktivně nařízené a pro dopad do praxe nesmyslné trojoborové studium. Přínosem bezesporu bylo klinické zaměření studia. Je škoda, že když v letech 1991-1993 bylo v souvislosti s transformací naší farmacie a celého zdravotnictví upozorňováno na potřebné změny ve studiu - podmíněné i studiemi materiálů EU - nebyly tehdejším vedením fakulty, které v té době nemělo bohužel větší farmaceutický přehled, akceptovány. A tak již tehdy mohla být výuka více zaměřena na farmaceutickou péči, na praxi, na rozšíření klinické farmacie pro všechny absolventy. Po deseti letech bude tak v příštích létech docházet ke změnám, které studium farmacie i v České republice přiblíží požadavkům Evropské unie.
Vzpomínáme-li padesát let samostatných farmaceutických fakult v ČR nelze opomenout druhou českou farmaceutickou fakultu v Brně, která je součástí Veterinární a farmaceutické university v Brně. Již název této vysoké školy nemá ve světě obdobu, i když spojení těchto pro společnost důležitých oborů je smysluplné.
Druhá farmaceutická fakulta ČR byla zřízena v r. 1991 v rámci Vysoké školy veterinární a prvním děkanem byl zvolen prof. RNDr. PhMr Vladimír Smečka, CSc., čelný představitel největšího farmaceutického odvětví lékárenství, dnes lékárenské péče. Fakulta navazuje na brněnské studium farmacie. Nedá se hovořit o obnovení brněnské fakulty, nevrátila se na Masarykovou universitu a to pro nezájem tehdejšího vedení této university. Umístění fakulty do svazku jiné brněnské vysoké školy bylo morální rehabilitací neuváženého přestěhovaní brněnské fakulty do Bratislavy v r. 1960. Dnes po více jak deseti letech můžeme říci, že nové umístění nově budované farmaceutické fakulty do svazku Vysoké školy veterinární bylo velmi šťastným řešením. Svědčí o tom nejen moderní umístění, ale nakonec i přejmenování školy zákonem č. 192/1994 Sb. na „Veterinární a farmaceutická universita Brno“. V současné době - v době padesátého výročí založení českých farmaceutických fakult - je rektorem této školy první farmaceut (shodou okolností také představitel farmaceutického vědního oboru farmakognosie - jak tomu bylo u brněnské farmaceutické fakulty v roce 1952) prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc.
Padesát let není v životě vysoké školy sice mnoho, zvláště když v případě farmaceutických fakult je toto výročí poznamenáno rušením, stěhováním, direktivním způsobem prováděnou reformou, přesto je to výročí, které je nutno si připomenout. Absolventy, ale i učitele je pak vhodné požádat, aby se zamysleli nad tím, zda fakulty jsou opravdu v čele farmaceutických věd, zda myšlenky, které jsou přednášeny, mají svoji odezvu ve farmaceutickém terénu a zda celá farmacie plní ve společnosti to poslání, které společnost od svého zdravotnictví a pracovníků této důležité složky požaduje. Postavení farmacie ve společnosti bude totiž vždy takové na jaké odborné výši bude stát farmaceut a jak své široké znalosti bude prezentovat v každodenní praxi. Do dalších let bych rád popřál oběma fakultám co nejvíce vědeckých, ale i pedagogických úspěchů, dostatek klidu pro tuto činnost, tj. bez stěhování a direktivních zásahů a co nejvíce tvůrčího neklidu v čele našeho oboru při správném určování další koncepce. Zkrátka aby naše farmaceutické fakulty byly správnou a laskavou „Alma mater“.
Literatura

1
2
3