Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
Klimakterium

1
2
3
4
5
6
7
1. Úvod
Ve vyspělých zemích se s růstem životní úrovně prodlužuje délka života. V průběhu posledního století se život ženy prodloužil o 30 let. Průměrná očekávaná délka života je dnes 79 let. Tento trend vede ke stárnutí populace.
Samotné prodloužení délky života by ovšem bylo samoúčelné a proto je hlavním cílem současné medicíny udržení kvality života. Jedním z oborů, jehož náplní je právě zlepšení kvality života ženy, je klimakterická medicína.
2. Vymezení pojmů
Klimakterium neboli přechod je období života ženy, kdy dochází k postupnému vyhasínání funkce vaječníků a v důsledku toho se vyvíjejí endokrinní, somatické a psychické změny.
Menopauza je termín odvozený od řeckých slov měsíc a konec, pauza. Přirozená menopauza je definována jako trvalé zastavení menstruace (poslední menstruace), které je výsledkem ztráty ovariální aktivity. Můžeme ji určit až retrospektivně s časovým odstupem 1 roku.
Průměrný věk přirozené menopauzy je 51 let a je zajímavé, že se od středověku nezměnil, i když průměrná délka života se prodloužila o několik desetiletí. Pro současnou ženu to znamená, že třetinu života stráví v deficitu pohlavních hormonů.
Perimenopauza je období, které bezprostředně předchází menopauze a končí jeden rok po jejím dosažení. Toto přechodné období může trvat od 2 do 8 let.
Postmenopauza je v širším slova smyslu celé období života ženy po menopauze a v užším smyslu období začínající menopauzou a končící začátkem senia, tj. okolo 65 roku.
3. Fyziologie klimakteria
Z hlediska funkce ženských pohlavních orgánů je klimakterium pokládáno za fyziologický stav, který však způsobuje u velkého procenta žen nejenom subjektivní potíže, ale i objektivní zhoršení celkového zdravotního stavu.
Pro pochopení změn hormonálních hladin je podstatná znalost řízení osy hypotalamus - hypofýza - ovarium. (obr.1)
Hypofýza je řízena sekrecí gonadotropin uvolňujícího hormonu (GnRH) z hypotalamu. Hypofýza produkuje gonadotropiny, a to luteinizační hormon (LH) a folikuly stimulující hormon (FSH). Gonadotropiny jsou zodpovědné za řízení a regulaci funkce vaječníků (ovárií). V první polovině cyklu ovlivňuje FSH zrání vajíčka ve folikulech, které při tom uvolňují stále více estradiolu. Estradiol mimo jiné podporuje proliferaci endometria. Po ovulaci se prasklý Graafův folikul přeměňuje na žluté tělísko, které vlivem stimulace LH uvolňuje progesteron. Ten spouští sekreční transformaci endometria. Neprasklé folikuly pod vlivem FSH dále uvolňují estrogeny. Po dvou týdnech klesá produkce progesteronu a estradiolu, a to vede k odloučení endometria a ke krvácení. Negativní zpětná vazba hladin estrogenů a gestagenů ovlivňuje produkci gonadotropinů. Řízení FSH je ještě podřízeno další negativní zpětné vazbě, ve které se uplatňují inhibiny. Inhibiny jsou glykoproteiny uvolňované z buněk folikulů.
Prvním endokrinním signálem blížící se menopauzy u žen s ještě pravidelnými menstruačními cykly je pokles plazmatického inhibinu B. Pokles hladin inhibinů tedy souvisí s poklesem počtu folikulů.
Řízení osy hypotalamus-hypofýza-ovariumObr. 1

Pro období klimakteria je typický pokles počtu ovariálních folikulů pod určitou prahovou hodnotu. Mění se obvyklé hladiny hormonů do stavu s nízkým progesteronem a estrogenem (hodnota estradiolu je méně než 20 pg/ml) a s vysokými hladinami gonadotropinů (koncentrace LH se zvyšuje 3-5x ve srovnání s bazálními hladinami ve fertilním věku, hladina FSH se zvedá zhruba 20x, pro období postmenopauzy je typická hladina nad 40 IU/l). Tyto vysoké hladiny se však již nemohou uplatnit, protože se snižuje počet receptorů pro gonadotropiny v ovariu a tím citlivost ovaria na gonadotropiny. Tím končí reprodukční schopnost ženy.
Hlavním místem tvorby estrogenů v postmenopauze je tuková tkáň. U žen vybavených mohutnou tukovou tkání bývá klimakterický syndrom méně výrazný vzhledem k aromatizaci nadledvinkových androgenů v tukové tkáni na estron, který částečně kompenzuje deficit estradiolu.
Zdrojem androgenní syntézy a sekrece jsou v ovariu hilové a stromální buňky. V průběhu klimakteria nedochází ke snižování hladiny testosteronu, neboť jeho produkce v ovariu zůstává zachována i dlouho po menopauze. Estradiol je především syntetizován z testosteronu. Klesající hladina estradiolu způsobuje snížení sex hormon binding globulinu (SHBG) v séru a v důsledku toho zvýšení hladiny volného testosteronu. Výsledkem je zvýšení poměru androgenů k estrogenům a relativní nadbytek androgenů v postmenopauze s příslušnými klinickými projevy (hirsutismus).
Faktory ovlivňující věk nástupu menopauzy:
 • věk menarche - čím časnější menarche, tím pozdnější nástup menopauzy a naopak

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7