Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinických studií

 
Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy

1
2
3
4
5
6
7
Ve shodě se státy Evropské unie neobsahuje navržený systém specializace II. stupně nad základní specializační obory jako tomu je dosud v České republice.
Z roku 2001 je poslední návrh Zákona o zdravotnických povoláních. Existují 2 předlohy tohoto zákona poslanecká a vládní, které byly sloučeny do nové pracovní verze. Diskuse v rámci několikahodinového semináře k této verzi, který se konal 14. února 2002, nevedl k žádanému konsenzu, takže tento zákon nebude zřejmě schválen v tomto volebním období.
Formuláře ve formátu *.doc pro MS Word ke stažení
Literatura
1. Vyhláška MZ č. 77/1981 Sb. o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví. Sbírka zákonů České socialistické republiky. Částka 19 z 10. 8. 1981
2. Metodický návod, kterým se mění a doplňuje metodický návod č. 15/1981 Věst. MZ ČSR k vyhlášce č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví. Věst. MZ ČSR č. 6/1984, částka 3-4, str. 20-36 (včetně Přílohy, str. 24-36)
3. Portych J.: Informace o specializační přípravě a celoživotním kontinuálním vzdělávání farmaceutů v ČR. Solutio str. 247-260, Medon 1997
4. Kubínková M. a kol.: Zákoník práce (2. vydání) po novele s účinností od 1. 1. 2001. Sondy, Praha 2000
5. Portych J.: Další vzdělávání farmaceutů v České republice. Solutio str. 345-349, Medon 1999
6. Ministerstvo vystavuje Specializační indexy. Zdravotnické noviny 44, 15 (14-15), ze 7. dubna 1995
7. Zkušební řád IPVZ, Praha 2001
8. Oswald J.: Máme zodpovědnost za vývoj profese. Časopis českých lékárníků 70, (10) 8-10 (1998)
9. Kotlář J.: Vzdělávání - součást zdravotnického systému. Časopis českých lékárníků 71, (8) 2 ( 1999 )
10. Oswald J.: Lékárnický stav sobě. Časopis českých lékárníků 71, (4) 2-3 (1999)
11. Řád pro kontinuální vzdělávání členů České lékárnické komory. Časopis českých lékárníků 71, (6) 18 (1999)
12. Změny vnitřních stavovských předpisů ČLK schválené IX. sjezdem delegátů ČLK dne 13. 11. 1999. Bodové hodnocení kontinuálního vzdělávání (Dodatek k Řádu ČLK pro kontinuální vzdělávání). Časopis českých lékárníků 71, (6) 12 (1999)
13. Zákon o zdravotnických povoláních : výsledek nejasný. Zdravotnické noviny 51, 10 (2002)
14. Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení zdravotnických pracovníků, kteří se při zaměstnání vzdělávají ve zdravotnických zařízeních č. 31/1968 Věst. MZ (reg.) v částce 44/1968 Sb., ve znění směrnice MZ ČSR č. 2/1979 Věst. MZ ČSR (reg.) v částce 22/1979 Sb.

1
2
3
4
5
6
7