Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinických studií

 
Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy

1
2
3
4
5
6
7
Školicí akce IPVZ (kurzy, semináře, individuální odborné stáže) jsou uveřejňovány na zimní a letní semestr v Přehledu vzdělávacích programů IPVZ, ve Zdravotnických novinách a pro farmaceutické katedry a subkatedru klinické farmacie též v příruční knize pro lékárny SOLUTIO a jsou publikovány též v České a Slovenské farmacii a v Časopisu českých lékárníků. Kromě toho jsou k dispozici na Internetu: www.ipvz.cz).
Zájemci o školicí programy z řad farmaceutů vyplní formulář „Přihláška na vzdělávací akci IPVZ“ a zašlou jej na adresu IPVZ, studijní oddělení, Ruská 85, 100 05 Praha 10. Formulář přihlášky spolu se základními informacemi obdrží zájemci u pracovníků oddělení výchovy a dalšího vzdělávání jednotlivých zdravotnických zařízení. Přihlásit se lze též přes Internet: www.ipvz.cz) (studijní oddělení - přihláška). Přihlášku je nutno přesně vyplnit, včetně kódu příslušné školicí akce, adresy účastníka a doplnit číslem telefonu, nejlépe do zaměstnání. Přihlášky je lépe zaslat co nejdříve, nejpozději však 4 týdny před začátkem školicí akce (5 týdnů při žádosti o ubytování), neboť při přesně stanoveném počtu účastníků budou přednostně zařazeni ti, kteří se přihlásili nejdříve. Vybraní účastníci budou vyrozuměni pozvánkou.
Kvalifikační atestace v příslušném oboru se skládají z části praktické a části teoretické a trvají zpravidla 1-2 dny. Otázky se musí podle Zkušebního řádu IPVZ losovat. Kandidát má přiměřený čas na přípravu. Od atestace je možno odstoupit nejpozději po zadání otázek. Potom může kandidát absolvovat další termín za 6 měsíců. V případě neúspěchu může farmaceut složit kvalifikační atestaci až za 12 měsíců a je třeba, aby podal v předepsaném termínu novou přihlášku k atestaci. Při opakování kvalifikační atestace může kandidát požádat o uznání úspěšně složené praktické zkoušky, úspěšného absolvování písemného testu nebo obhájení písemné práce, pokud o to písemně požádá a k opakování dojde do 2 let. Kvalifikační atestace může být opakována nejvýše dvakrát. Mimořádné třetí a konečné opakování může povolit MZ na žádost uchazeče. Při podezření na podjatost komise nebo porušení ustanovení Zkušebního řádu, které vedlo k nepříznivému výsledku při atestaci nebo nepřipuštění k atestaci může kandidát do 8 dnů ode dne, kdy byl oznámen negativní výsledek, podat písemnou stížnost řediteli IPVZ.
Atestace I. stupně v oboru lékárenství probíhají též v jednotlivých regionech. Trvají zpravidla 1 den a skládají se z praktické části (4 hod.) a části teoretické (ústní). V praktické části kandidát připravuje nebo kontroluje nějaké léčivo (léčivou látku, léčivý přípravek), případně je vyžadována příprava léku někdy za spolupráce kontroly podle zásad SVP. Nově je zařazována též dispenzační činnost. V rámci praktické části absolvuje kandidát též písemný test, jehož výsledek bere komise v úvahu při závěrečném hodnocení. V části teoretické prokáže uchazeč znalost především farmakologie, přípravy léčiv, kontroly léčiv a organizace a řízení farmacie (zdravotnické legislativy) v rozsahu nutném pro vedení lékárny základního typu. Při závěrečném hodnocení kandidáta se při atestacích posuzuje též případné absolvování doporučené doplňkové praxe a účast na doporučených vzdělávacích aktivitách.
Atestace II. stupně v oboru lékárenství probíhají rovněž 1 den. V praktické části kandidát většinou řeší určitou situaci, která se vyskytuje při vedení lékárny s odbornými pracovišti. V části teoretické má projevit komplexní znalosti farmakologie (včetně důležitějších nežádoucích účinků a interakcí léčiv), přípravy léčivých přípravků podle platného lékopisu, přehledných znalostí zkoušení jejich jakosti a organizace a řízení farmacie (platné legislativy). Jednu z otázek nahrazuje odborná písemná práce na dané aktuální téma v rozsahu asi 50 stran psaných strojem, tj. cca 30 řádků na stránku a 55-60 písmen na řádek nebo odpovídající rozsah psaný na počítači.
Odborná písemná práce k atestacím vyššího stupně může být zpracována na nějaké aktuální téma pro daný obor, které si kandidát dohodne s katedrou lékárenství nebo subkatedrou klinické farmacie. Tam si nechají též schválit osnovu práce. Osnova obsahuje zpravidla body 1. Úvod a cíl práce a poslední Diskuze a závěr a je zakončena přehledem použité literatury. Další body osnovy (které následují po bodu 1., příslušně rozpracované do podbodů), která bude po zpracování práce jejím obsahem, budou záviset na tématu, např. Teoretická část, Praktická (experimentální, průzkumová) část a výsledky. Bude-li se jednat o čistě kompilační práci, bude záležet na členění např. příslušné farmakologické skupiny. V textu práce musí být odkazy na použitou literaturu, která se cituje např. způsobem běžným v časopisu Česká a Slovenská farmacie. Dva svázané exempláře písemné práce musí být zaslány nejpozději 6 týdnů před určeným termínem atestací na katedru nebo subkatedru k vypracování oponentského posudku. Vedoucí práce až na malé výjimky není určen, předpokládají se určité zkušenosti s psaním disertační nebo diplomové práce na fakultě. Doporučuje se však konzultovat některé části s příslušným odborníkem, případně si též nechat práci přečíst znalcem českého jazyka.
Průběh atestací I. a vyššího stupně probíhá podle Zkušebního řádu IPVZ před nejméně tříčlennou komisí. Podmínkou pro účast na atestacích je řádně vyplněný index a u klinických farmaceutů též LOGBOOK.
Na závěrečnou přípravu a vykonání kvalifikační atestace má organizace (zaměstnavatel) poskytnout v souladu se Zákoníkem práce (§74 e) a f) ), Závazným opatřením č. 31/1968 Věst. MZ a č. 2/1979 Věst. MZ a s přípisem MZSV ČSR čj. KP-620-18 1. 1989 ze dne 25. 1. 1989 pracovníkům (farmaceutům, lékařům i JOPZ) ve školním roce pracovní volno v rozsahu 10 dnů. Navíc ženám, které pečují alespoň o jedno dítě mladší 15 let přísluší další pracovní volno s náhradou mzdy v rozsahu 5 dnů. O nárocích na studijní volno v průběhu specializační přípravy a na účast na školicích akcích je více uvedeno ve výše citovaných předpisech. Po úspěšně složené atestaci obdrží farmaceut do 2 měsíců Diplom specialisty příslušného oboru, jehož číslo si zapíše do Specializačního indexu, kam mu předseda komise v den vykonání atestace získání specializace zapíše.
Po skončení studia na vysoké škole je tedy třeba, aby každý farmaceut :
1. Do 6 měsíců od nástupu do zaměstnání požádal Ministerstvo zdravotnictví o vydání Specializačního indexu a o zařazení do specializační průpravy příslušného oboru.
2. Absolvoval v rámci specializační průpravy povinné školicí akce a povinné praxe v oboru a povinné doplňkové praxe, případně též doporučené doplňkové praxe podle platné Specializační náplně k přípravě na atestaci a k atestaci vyššího stupně vypracoval též odbornou písemnou práci na zadané téma v rozsahu asi 50 normostran.
3. Zaslal IPVZ v předepsaném termínu přihlášku ke kvalifikační atestaci správně vyplněnou, včetně data zařazení do oboru Ministerstvem zdravotnictví a vypočteného počtu měsíců odborné praxe a výše úvazku, např. 1,0; 0,5; 0,7.

1
2
3
4
5
6
7